Hoàng Đức Long

Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.104t)μC. Tần số dao động của mạch là

A. 10 Hz

B. 10 kHz

C. 2π Hz

D.  2π kHz

Vũ Thành Nam
21 tháng 6 2019 lúc 6:55

ChọnB.

So sánh phương trình điện tích q = Q0cosωt với phương trình q = 4cos(2π.104t)μC ta thấy tần số góc ω = 2π.104(rad/s), suy ra tần số dao động của mạch là f = ω/2π = 10000Hz = 10kHz.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản cực

của tụ điện là Q0 = 10 -9C. Dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại là 2π mA. Tần số góc của dao động

trong mạch là

A.2π.106  rad/s.

 B.2π.105 rad/s.

C.5π.105 rad/s.

D.5π.107 rad/s.

Hoàng Đức Long

Mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với phương trình

 

,(t tính bằng giây). Tần số dao động của mạch là

A. 10 kHz.

B. 10 Hz

C. 2 πHz

D. 2 πkHz

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động có tụ điện C =  2 π .10-3F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số điện từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là

A. 5. 10 - 4 H

B.  π 500 H

C.  10 - 3 π H

D.   10 - 3 2 π H

Hoàng Đức Long

Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là q=Q0cos4 π 104t trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch là

A. 40 kHz.

B. 20kHz.

C. 10 kHz.

D. 200 kHz.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C thay đổi và cuộn dây có hệ số tự cảm L. Khi tụ điện có điện dung Cthì tần số dao động của mạch là 6 kHz. Khi tụ điện có điện dung Cthì tần số dao động của mạch là 16 kHz. Khi tụ điện có điện dung C3 = C1 + 4Cthì tần số dao động của mạch là

A. 4,8 kHz

B. 7 kHz

C. 10 kHz

D. 14 kHz

Hoàng Đức Long

Một vật chuyển động tròn đều với vận tốc góc là π (rad/s). Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?

A. π rad/s; 2s; 0,5 Hz ;         B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz

C. 2π rad/s; 1s; 1Hz ;         D. π/2 rad/s; 4s; 0,25 Hz

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hoà theo thời gian

A. với cùng tần số.        B. với cùng biên độ.

C. luôn cùng pha nhau.        D. luôn ngược pha nhau.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC lí tưởng có tần số dao động riêng là 90 kHz. Nếu tăng điện dung của tụ điện 3 lần và tăng độ tự cảm của cuộn dây 3 lần thì tần số dao động riêng của mạch là

A. 10 kHz.

B. 30 kHz.

C. 60 kHz.

D. 270 kHz.

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh là mạch dao động LC có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ điện C=C1 thì mạch chọn được sóng có tần số f1=8 kHz khi C=C2 thì mạch chọn được sóng có tần số f2=27 kHz. Khi C = C 1 C 2 2 3  thì mạch chọn được sóng có tần số

A. 18 kHz.

B. 20 kHz.

C. 16 kHz.

D. 12 kHz.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN