Hoàng Đức Long
Vũ Thành Nam
14 tháng 2 2019 lúc 5:16

ChọnA.

Áp dụng công thức tính tần số góc của mạch dao động LC: ,

thay số C = 5μF = 5.10-6F, ω = 2000rad/s ta được L = 50mH

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm là L = 50mH. Hãy tính điện dung của tụ điện. Xác định hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng.

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là:  i = 0,08 c os 2000t A . Cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH. Khi cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có giá trị

A. 2 2 V.

B. 4V

C. 4 2 V.

D. 5 2 V.

Hoàng Đức Long

Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 25 μ F. Độ tự cảm L của cuộn cảm là 

A.  0,04 H

B.  1,5 H

C. 4. 10 - 6  H

D. 1,5. 10 - 6  H

Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động lí tưởng LC là i = 0 , 06 sin ω t . Cuộn dây có độ tự cảm L = 80mH. Điện dung của tụ điện là 5 μ F . Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm có năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là

A. 5,366V

B. 5,66V

C. 6,53V

D. 6V

Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động lí tưởng LC là i=0,06 sin ωt . Cuộn dây có độ tự cảm L=80mH. Điện dung của tụ điện là 5μF. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm có năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là:

A. 5,366V

B. 5,66V

C. 6,53V

D. 6V

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L=50mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường dộ dòng điện trong mạch i=0,16cos4000t  (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 16V và đang giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm  t+ 25 π 6 . 10 - 5 s là

A. 0A

B. 0,16A

C. 0 , 8 2 A

D. 0,8A

Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos2000t (A). Cuộn dây có độ tự cảm L = 50 mH. Hãy tính điện dung của tụ điện. Xác định điện áp giữa hai bản tụ điện tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,02cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Trong một chu kỳ khoảng thời gian để độ lớn điện tích của tụ không vượt quá 5.10−6C là

A. π/2000 s

B. π/1000 s

C. π/3000 s

D. π/1500 s