Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là

A. 318,5rad/s

B. 318,5Hz

C. 2000rad/s

D. 2000Hz

Vũ Thành Nam
23 tháng 5 2019 lúc 10:50

Chọn C.

So sánh biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC là i = I0sin(ωt) với biểu thức i = 0,05sin2000t(A). Ta thấy tần số góc dao động của mạch là ω = 2000rad/s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,025cos(2000t)(A). Tần số góc dao động của mạch là

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC có tụ điện là 5mF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Độ tự cảm của tụ cuộn cảm là

A. 0,05H.

B. 0,2H.

C. 0,25H.

D. 0,15H.

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC có tụ điện là 5mF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Biểu thức điện tích trên tụ là

A. q = 2.10-5sin(2000t - π 2 )(C).

B. q = 2,5.10-5sin(2000t - π 2 )(C). 

C. q = 2.10-5sin(2000t - π 4 )(C).

D. q = 2,5.10-5sin(2000t - π 4 )(C)

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5 µF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t A. Biểu thức điện tích của tụ là

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05 sin 2000 t ( A ) , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A.  L = 0,05  H va q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B.  L = 0,05  H va q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C.  L = 0,005  H va q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D.  L = 0,005  H va q = 2,5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05 sin 2000 t ( A ) , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A.  L = 0,05  H va  q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B.  L = 0,05  H va  q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C.  L = 0,005  H va  q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D.  L = 0,005  H va  q = 2,5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là  i = 0,05 sin 2000 t ( A )   , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ.

A. L = 0,05  H  và q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B. L = 0,05  H  và q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C. L = 0, 005  H  và q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D. L = 0, 005  H  và q = 2 , 5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là i = 0 , 05 sin 2000 t ( A ) , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A.  L = 0 , 05  H ; q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B.  L = 0 , 05  H ; q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C.  L = 0 , 005  H ; q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D.  L = 0 , 005  H ; q = 2 , 5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động điện từ lí tưởng với tần số góc   ω . Khi điện tích tức thời của tụ điện là q thì dòng điện tức thời trong mạch là i. Cường độ dòng điện trong mạch dao động với biên độ là:

A.  I 0 = i + q ω

B.  I 0 = i 2 + ω 2 q 2

C.  I 0 = i 2 + ω q 2

D.  I 0 = i + ω q

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN