Hoàng Đức Long
Vũ Thành Nam
23 tháng 5 2019 lúc 10:50

So sánh biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC là i = I0sin(ωt) với biểu thức i = 0,05sin2000t(A). Ta thấy tần số góc dao động của mạch là ω = 2000rad/s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,025cos(2000t)(A). Tần số góc dao động của mạch là

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

D. q = 2,5.10-5sin(2000t - π 4 )(C)

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5 µF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t A. Biểu thức điện tích của tụ là

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là i = 0 , 05 sin 2000 t ( A ) , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A.  L = 0 , 05  H ; q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B.  L = 0 , 05  H ; q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C.  L = 0 , 005  H ; q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D.  L = 0 , 005  H ; q = 2 , 5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05 sin 2000 t ( A ) , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A.  L = 0,05  H va q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B.  L = 0,05  H va q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C.  L = 0,005  H va q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D.  L = 0,005  H va q = 2,5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05 sin 2000 t ( A ) , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A.  L = 0,05  H va  q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B.  L = 0,05  H va  q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C.  L = 0,005  H va  q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D.  L = 0,005  H va  q = 2,5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5   μ F , cường độ tức thời của dòng điện là  i = 0,05 sin 2000 t ( A )   , với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ.

A. L = 0,05  H  và q = 25 cos 2000 t − π   μ C

B. L = 0,05  H  và q = 25 cos 2000 t − π 2   μ C

C. L = 0, 005  H  và q = 25 cos 2000 t − π   μ C

D. L = 0, 005  H  và q = 2 , 5 cos 2000 t − π   μ C

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động điện từ lí tưởng với tần số góc ω. Khi điện tích tức thời của tụ điện là q thì dòng điện tức thời trong mạch là i. Cường độ dòng điện trong mạch dao động với biên độ là

A. I0 = i + q/ꞷ

D. I0 = i +ꞷq