Hoàng Đức Long

Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hoà LC là không đúng?

A. Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà

B. Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.

C. Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

D. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.

Vũ Thành Nam
8 tháng 3 2018 lúc 6:31

ChọnD.

Mạch dao động điện từ điều hoà LC luôn có:

Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà.

Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.

Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

Tần số dao động của mạch là  phụ thuộc vào hệ số tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện mà không phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là W = Q 2 /2C. Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian ?

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T

B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T.

C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian.

(T là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện).

Hoàng Đức Long

Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

A. ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điộn trường.

B. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.

C. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

D. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng không.

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ biến thiên điều hòa với chu kì T. Năng lượng điện trường ở tụ điện

A.Không biến thiên theo thời gian.

B.Biến thiên tuần hoàn với chu kì T. 

 C.Biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2

 D.Biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên với chu kì T. Năng lượng điện trường ở tụ điện

A. biến thiên điều hoà với chu kì T

B. biến thiên điều hoà với chu kì  T 2

C. biến thiên điều hoà với chu kì 2T

D. không biến thiên theo thời gian

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, mạch dao động với tần số là f thì năng lượng điện trường của tụ và năng lượng từ trường của cuộn dây biến thiến tuần hoàn:

A. cùng tần số f’ = f và cùng pha với nhau.

B. cùng tần số f’ = 2f và cùng pha với nhau.

C. cùng tần số f’ = 2f và ngược pha với nhau.

D. cùng tần số f’ = f và ngược pha với nhau.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC tụ điện có điện dung 10 − 2 π 2 F  và cuộn dây thuần cảm. Sau khi thu được sóng điện từ thì năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên với tần số bằng 1000 Hz. Độ tự cảm của cuộn dây là 

A. 0,1 mH

B. 0,21 mH

C. 1 mH

D. 2 mH

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ điện biến thiên với chu kì T. Năng lượng điện trường ở tụ điện

A. biến thiên tuần hoàn với chu kì T

B. biến thiên tuần hoàn với chu kì  T 2

C. biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T

D. không biến thiên theo thời gian

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động LC, điện tích ở bản tụ điện biến    q = Q 0 cos ω t .Khi năng lượng từ trường gắp 3 lần năng lượng điện trường thì điện tích của tụ lúc này là:

A.  Q 0 2

B.  Q 0 3

C.  Q 0 4

D.  Q 0 5

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC tụ điện có điện dung 10 − 2 π 2 F  và cuộn dây thuần cảm. Sau khi thu được sóng điện từ thì năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên với tần số bằng 1000 Hz. Độ tự cảm của cuộn dây là 

A. 0,1 mH

B. 0,21 mH

C. 1 mH

D. 2 mH

Hoàng Đức Long

Trong một mạch dao động điện từ LC, điện tích của một bản tụ biến thiên theo hàm số q = q o coswt. Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì điện tích của các bản tụ có độ lớn là

A.  q o 4

B.  q o 2 2

C. q o 2

D.  q o 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN