Kiều Đông Du

Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN ở E. coli về (1) Chiều tổng hợp. (2) Các enzim tham gia. (3) Thành phần tham gia. (4) Số lượng các đơn vị nhân đôi. (5) Nguyên tắc nhân đôi. Phương án đúng là:

A. (1) và (2)

B. (2), (3) và (4)

C. (2) và (4)

D. (2), (3) và (5)

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 7 2018 lúc 9:53

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

(1) Chiều tổng hợp.

(3) Số lượng các đơn vị nhân đôi.

Phương án đúng là :

A. (1) và (2) 

B. (2) và (4)

C. (2) và (3)

D. (1) và (3)

Kiều Đông Du

(1) Chiều tổng hợp.

(3) Thành phần tham gia.

(5) Nguyên tắc nhân đôi.

Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi ADN ở Sinh vật nhân sơ về:

A. 3,5

B. 1,2,4,6

C. 1,3,4,6

D. 2,4

Kiều Đông Du

1. Chiều tái bản ;                    

3. Nguyên liệu tái bản;           

5. Nguyên tắc tái bản.

Câu trả lời đúng là:

A. 1, 2 

B. 2,3 

C. 2, 4 

D. 3, 5

Kiều Đông Du

1. Chiều tái bản ;

3. Nguyên liệu tái bản;

5. Nguyên tắc tái bản.

Câu trả lời đúng là:

A. 1, 2, 5 

B. 1, 2,3 

C. 1, 2, 4 

D. 1, 3, 5

Kiều Đông Du

I. Quá trình nhân đôi của ADN gắn liền với quá trình nhân đôi NST ở kì trung gian của quá trình nguyên phân.

III. Enzim ADN polimeraza tổng hợp mới liên tục trên mạch khuôn có chiều 3'-5', tổng hợp mạch mới gián đoạn trên mạch khuôn có chiều 5'-3'.

Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 1.

B. 2. 

C. 4. 

D. 3.

Kiều Đông Du

I. Quá trình nhân đôi của ADN gắn liền với quá trình nhân đôi NST ở kì trung gian của quá trình nguyên phân.

III. Enzim ADN polimeraza tổng hợp mới liên tục trên mạch khuôn có chiều 3'-5', tổng hợp mạch mới gián đoạn trên mạch khuôn có chiều 5'-3'.

Kiều Đông Du

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

III. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn và làm tách 2 mạch của phân tử và tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.

Kiều Đông Du

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

III. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn và làm tách 2 mạch của phân tử và tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.

Kiều Đông Du

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

III. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn và làm tách 2 mạch của phân tử và tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.

IV. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).