Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a, tam giác SAC cân tại S nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết góc giữa SB mặt phẳng (ABC) bằng 450

A.  a 3 3 4

B.  a 3 3 12

C.  a 3 2 12

D.  a 3 2 4

Cao Minh Tâm
30 tháng 9 2019 lúc 16:53

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB=a. Tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng 45 0 .

Pham Trong Bach

A.  a 3 6 12

B. a 3 6 4

C. a 3 2 6

D. a 3 4

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, AC=a 2 , mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt đáy (ABC). Các mặt bên (SAB), (SBC) tạo với mặt đáy các góc bằng nhau và bằng 60 0 . Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB=a, mặt bên SBC là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a; mặt bên SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông cân tại S. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. V = a 3 3 12

B.  V = a 3 3 24

C.  V = a 3 3 6

D. V = a 3 3 8

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = 2a. Tam giác SAC cân tại S có đường cao S O = a 3 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC theo a

A.  a 3 3 .

B.  2 a 3 .

C.  a 3 2 .

D.  a  

Pham Trong Bach

Xét khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3. Gọi α  là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC), tính cos α  khi thể tích khối chóp S.ABC nhỏ nhất.

Pham Trong Bach

Xét khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng   (SBC) bằng 3. Gọi α  là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC), tính cos α  khi thể tích khối chóp S.ABC nhỏ nhất.