Kiều Đông Du

Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit 3’…TXG XXT GGA TXG…5’. Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mã mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là

A. 5’…AGX GGA XXU AGX… 3’

B. 5’…AXG XXU GGU UXG… 3’

C. 5’…UGX GGU XXU AGX… 3’

D. 3’…AGX GGA XXU AGX… 5’

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 12 2017 lúc 13:02

Đáp án A

Trình tự nuclêôtit của mARN bổ sung với trình tự nuclêôtit trên mạch mã gốc. Trong đó AmARN bổ sung với Tmạch gốc, UmARN bổ sung với Amạch gốc, GmARN bổ sung với X mạch gốc, XmARN bổ sung với Gmạch gốc

Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit 3’...TXG XXT GGA TXG...5’

à Trình tự nuclêôtit trên đoạn mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là:

5’...AGX GGA XXU AGX...3’

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit 3'…TXG XXT GGA TXG…5'. Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là

A. 5'…AGX GGA XXU AGX…3'.  

B. 5'…AXG XXU GGU UXG…3'.

C. 5'…UGX GGU XXU AGX…3'.

D. 5'…AGX GGA XXU AGX…3'.

Kiều Đông Du

Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtít 3’… TXG XXT GGA …5’. Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là:

A. 5'…AGX GGA XXU …3'.

B. 5'…AXG XXU GGU …3'.

C. 5'…UGX GGU XXU …3'.

D. 3'…UXG XXU GGA …5'.

Kiều Đông Du

Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtít 3’… TXG XXT GGA …5’. Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là:

A. 5'…AGX GGA XXU …3'

B. 5'…AXG XXU GGU …3'

C. 5'…UGX GGU XXU …3'

D. 3'…UXG XXU GGA …5'

Kiều Đông Du

Cho một đoạn mạch gốc ADN có trình tự các bộ ba tương ứng với thứ tự từ 6 đến 11 như sau:

3’ ……………AGG-TAX-GXX-AGX-GXA-XXX………..5’

Một đột biến xảy ra ở bộ ba thứ 9 trên gen trên làm mất cặp nuclêôtit AT sẽ làm cho trình tự của các nuclêôtit trên mARN như sau:

A. 3’...UXX-AUG-XGG-XGX-GUG-GG…5’ 

B. 5’…AGG-TAX-GXX-GXG-XAX-XX…3’ 

C. 5’...UXX-AUG-XGG-XXG-XGU-GGG…3’ 

D. 5’... UXX-AUG-XGG-XGX-GUG-GG …3’

Kiều Đông Du

Cho một đoạn mạch gốc ADN có trình tự các bộ ba tương ứng với thứ tự như sau:

           3’ ……………AGG-TAX-GXX-AGX-GXA-XXX………..5’

                                   (6)    (7)   (8)    (9)    (10)   (11)

Một đột biến xảy ra ở bộ ba thứ 10 trên gen trên làm mất cặp nuclêôtit AT sẽ làm cho trình tự của các nuclêôtit trên mARN như sau:

A. 3’...UXX-AUG-XGG-XGX-GUG-GG…5’ 

B. 5’…AGG-TAX-GXX-GXG-XAX-XX…3’ 

C. 5’... UXX-AUG-XGG-UXG-XGG-GG …3’ 

D. 5’...UXX-AUG-XGG-XXG-XGU-GG…3’

Kiều Đông Du

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGX – Gly; XXG – Pro; GXX - Ala; XGG – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5'GGX-XGA-XGG-GXX3'. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

A. Ala - Gly-Pro - Ser.

B. Pro - Gly - Arg - Ser.

C. Pro - Gly - Ser – Ala.

D. Gly - Pro - Ala – Ser

Kiều Đông Du

(Sở GD – ĐT Bắc Ninh – lần 2 2019): Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

A. Pro-Gly-Ser-Ala

B. Gly-Pro-Ser-Arg

C. Ser-Arg-Pro-Gly

D. Ser-Ala-Gly-Pro

Kiều Đông Du

Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGX – Gly; XXG – Pro; GXX – Ala; GXU – Ala; XGG – Arg; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’GGX-XGA-XGG-GXX-XGA3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

A. Arg - Ser – Gly – Pro – Ser

B. Pro – Ala – Ala - Arg – Ala

C. Pro – Arg – Arg - Ala - Arg

D. Ser - Gly – Pro – Ser – Ala

Kiều Đông Du

Cho biết các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA- Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nucleotit là 5’ AGXXGAXXXGGG 3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là:

A. Pro – Gly – Ser – Ala.

B. Ser – Ala – Gly – Pro.

C. Gly – Pro – Ser – Arg.

D. Ser – Arg – Pro – Gly.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN