Câu hỏi của Vương Hàn - Toán lớp 7

Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng :

a ) Nếu góc A = 90o thì MA = 1/2BC

b ) Nếu MA = 1/2BC thì góc A = 90o

    Được cập nhật 27/11/2016 lúc 14:02
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.