Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn  ( 1 + i ) z + ( 2 - i ) z ¯ = 13 + 2 i    

Cao Minh Tâm
9 tháng 12 2018 lúc 10:46

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ( 1 + i ) z + ( 2 - i ) z ¯ = 13 + 2 i ?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để có đúng 2 số phức z thỏa mãn  z - ( m - 1 ) + i = 8  và z - 1 + i = z - 2 + 3 i .

A. 130

B. 66

C. 65

D. 131

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn các điều kiện  z - 2 + i = 2   v à   ( z + i ) 2 là số thuần ảo?

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn:  z - 1 z - i   = z - 3 i z + i   =   1 ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức Z thỏa mãn | Z + 2 i - 1 |   =   | i | | Z + 3 - i |   =   4  

A. Không có.

B. Có 1 số.

C. Có 2 số.

D. Có vô số.

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn  z + i + 1 = z ¯ = 1  và |z|=1

A.0.

B.2.

C.1.

D. 4.

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn z ( z - 3 - i ) + 2 i = ( 4 - i ) z ?

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn z ( z - 5 - i ) + 2 i = ( 6 - i ) z

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z|(z-4-i) + 2i = (5-i)z

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN