Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 20:47

a, PTHH: Zn+2HCl→ZnCl2+H2

.................0,1-----------------0,1

nZn=6,5/65=0,1 mol

⇒VH2=n.22,4=0,1.22,4=2,24 lít

b, PTHH: Fe3O4+4H2to→3Fe+4H2O

Ta có nH2=0,1 mol

lập tỉ lệ

fe3O4 du2

⇒mFe=0,1.56=5,6 gam

Bình luận (0)
Nhi Trần
Nhi Trần 17 tháng 5 2020 lúc 20:43

a, PTHH: Zn+2HCl→ZnCl2+H2

Ta có:

nZn=n/M=6,5/65=0,1 mol

Theo PTHH ta có: nH2=nZn=0,1 mol

⇒VH2=n.22,4=0,1.22,4=2,24 lít

b, PTHH: Fe3O4+4H2→3Fe+4H2O

Ta có nH2=0,1 mol

Theo PTHH ta có:

nFe=nH2=0,1 mol

⇒mFe=n.M=0,1.56=5,6 gam

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 17 tháng 5 2020 lúc 16:17

a, \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

Ta có:

\(n_{Zn}=\frac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

b, Xem lại đề !

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 5 2020 lúc 16:44

Câu 1:

\(PTHH:Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

Theo PT:__1____2______1______1_____mol

Theo bài:__0,05________0,05____0,05___mol

\(\Rightarrow m_{ZnCl2}=0,05.136=6,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow V_{H2}=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

Câu 2:

Ta có

\(n_{H2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(CuO+H_2\rightarrow Cu+H_2O\)

0,15 ___0,15____0,15 ___ (mol)

\(\Rightarrow n_{CuO}=n_{Cu}=n_{H2}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CuO}=m=0,15.80=12\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=a=0,15.64=9,6\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 23 tháng 4 2020 lúc 10:12

Phản ứng B nhé, vì ở đây có từ 2 chất tham gia và chỉ tạo ra 1 chất sản phẩm

Bình luận (0)
Trương Tiểu Ngọc
Trương Tiểu Ngọc 23 tháng 4 2020 lúc 10:24

B

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 16 tháng 4 2020 lúc 21:14

CuO+H2-to->Cu+H2o

........0,05------0,05

nCu=3,2\64=0,05 mol

=>VH2=0,05.22,4=1,12l

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 6 tháng 4 2020 lúc 14:48

a)\(HgO+H2--->Hg+H2O\)

\(Fe3O4+4H2-->3Fe+4H2O\)

b)\(MgO+H2SO4-->MgSO4+H2O\)

\(2Al+3H2SO4-->Al2\left(SO4\right)3+3H2\)

\(Fe+H2SO4-->FeSO4+H2\)

Bình luận (0)
Haruhiro Miku
Haruhiro Miku 3 tháng 1 2020 lúc 19:24

\(n_{H_2}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=\frac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH : \(2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\)

Xét tỉ lệ

\(\left\{{}\begin{matrix}\frac{n_{H_2}}{2}=\frac{0,1}{2}=0,05\\\frac{n_{O_2}}{1}=\frac{0,1}{1}=0,1\end{matrix}\right.\)\(\rightarrow\)\(\frac{n_{H_2}}{2}< \frac{n_{O_2}}{1}\)

=> H2 phản ứng hết,O2 còn dư

PTHH : \(2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\)

Theo pt 2 1 2 :mol

Theo đb 0,1 0,1 :mol

Phản ứng \(0,1\) \(\)\(\frac{0,1\cdot1}{2}\) \(\frac{0,1\cdot2}{2}\) :mol

Sau pứ 0 0,05 0,1 :mol

\(V_{O_{2_{dư}}}=\left(0,1-0,05\right)\cdot22,4=1,12\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 13 tháng 10 2019 lúc 13:32

a) 3Fe+2O2-->Fe3O4

n\(_{Fe3O4}=\frac{2,32}{232}=0,01\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_{Fe}=3n_{Fe3O4}=0,03\left(mol\right)\)

m\(_{Fe}=0,03.56=1,68\left(g\right)\)

Theo pthh

n\(_{O2}=n_{Fe3O4}=0,02\left(mol\right)\)

m\(_{O2}=0,02.32=0,64\left(g\right)\)

b) 2KMnO4--->K2MnO4+MnO2+O2

Theo pthh

n\(_{KMnO4}=2n_{O2}=0,04\left(mol\right)\)

m\(_{KMnO4}=0,04.158=6,32\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 13 tháng 10 2019 lúc 18:17
https://i.imgur.com/rx1700h.jpg
Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 14 tháng 4 2019 lúc 10:24

Gọi CT oxit sắt là: FexOy.

FexOy + yCO => xFe + yCO2

nFe = m/M = 16.8/56 = 0.3 (mol)

===> nFexOy = 0.3/x (mol)

Ta có: 56x + 16y = 232x/3 => 64/3x = 16y

======> x/y = 3/4. CT oxit sắt là Fe3O4

Fe3O4 + 4CO => 3Fe + 4CO2

nFe = 0.3 (mol) ===> nCO = 0.4 (mol)

VCO tham gia pứ = 22.4 x 0.4 = 8.96 (l)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 14 tháng 4 2019 lúc 13:11
https://i.imgur.com/KQQ06qY.jpg
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN