Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 5 2020 lúc 20:58

\(PTHH:CaO+2H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2+H_2\)

Ta có:

\(n_{Ca}=\frac{40}{40}=1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H2}=n_{Ca}=1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H2}=1.22,4=22,4\left(l\right)\)

\(n_{Ca\left(OH\right)2}=n_{Ca}=1\left(mol\right)\Rightarrow m_{Ca\left(OH\right)2}=1.74=7,4\left(g\right)\)

\(2H_2+O_2\rightarrow2H_2O\)

\(\Rightarrow n_{O2}=\frac{1}{2}n_{H2}=\frac{1}{2}.1=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O2}=0,5.22,4=11,2\left(l\right)\)

\(\Rightarrow V_{kk}=5V_{O2}=11,2.5=56\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 25 tháng 5 2020 lúc 22:02

Zn+2HCl->ZnCl2+H2

nZn=9,75\65=0,15 mol

nHCl=14,6\36,5=0,4 mol

=>mHCl=0,1 .36,5=3,65 g

=>nh2 =0,15.22,4=3,36l

2H2+O2-to>2H2O

0,15--0,075

=>VO2=0,075.22,4=1,68l

Bình luận (0)
Đào Thu Hiền
Đào Thu Hiền 27 tháng 8 2020 lúc 14:55

a) Gọi số mol Fe2O3 là a (mol, a>0); số mol CuO là b (mol, b>0)

Theo bài ta có: mFe2O3 + mCuO = 32 (g) ⇒ 160a + 80b = 32 (1)

PTHH: Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

a 3a 2a 3a (mol)

CuO + H2 → Cu + H2O

b b b b (mol)

=> mFe = nFe. MFe = 2a. 56 = 112a (g)

mCu = nCu. MCu = 64b (g)

Theo bài ta có: mFe + mCu = 23 (g) ⇒ 112a + 64b = 23 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}160a+80b=32\\112a+64b=23\end{matrix}\right.\)

Giải hệ ta được a = 0,1625 (mol); b = 0,075 (mol)

=> Khối lượng Fe2O3 tham gia phản ứng là:

mFe2O3 = nFe2O3. MFe2O3 = 0,1625. 160 = 26 (g)

Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp A là:

%mFe2O3 = \(\frac{m_{Fe2O3}}{m_A}.100\%=\frac{26}{32}.100\%=81,25\%\)

Phần trăm khối lượng CuO trong hỗn hợp A là:

%mCuO = %mA - %mFe2O3 = 100% - 81,25% = 18,75%

b) Số mol H2 đã dùng là:

nH2 = 3a + b = 3. 0,1625 + 0,075 = 0,5625 (mol)

Thể tích khí H2 đã dùng ở đktc là:

VH2(đktc) = nH2. 22,4 = 0,5625. 22,4 = 12,6 (l)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 5 2020 lúc 19:59

mFe2O3=80%.50=40(g)

=>nFe2O3=40/160=0,25(mol)

mCuO=50-40=10(g)

=>nCuO=10/80=0,125(mol)

Fe2O3+3H2--t*-->2Fe+3H2O

0,75____0,75

CuO+H2--t*-->Cu+H2O

0,125__0,125

ΣH2=ΣH2=0,75+0,125=0,875(mol)

=>VH2=0,875.22,4=19,6(l)

từ đó bạn suy ra =>

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 5 2020 lúc 20:08

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào?

A) 4Na + O₂-to>2Na2O (hoá hợp)

B) S + O₂-to>SO2(hoá hợp)

C) H₂ + CuO-to>Cu+H2Ooxi hoá , khử )

D) 4H₂ + Fe₃O₄-to>3Fe+4H2Ooxi hoá , khử )

E)2 KClO₃-to>2KCl+3O2 (phân huỷ)

F) Fe +2 HCl->FeCl2+H2(oxi hoá , khử )

G) Zn + H₂SO₄->ZnSO4+H2(oxi hoá , khử )

H) H₂O + CO₂->H2CO3(hoá hợp)

I) 2H₂O + 2K->2KOH+H2 (oxi hoá , khử )

J) H₂O + CaO->Ca(OH)2(hoá hợp)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 5 2020 lúc 20:59

Fe2O3+3H2-to>2Fe+3H2O

nFe=5,6\56=0,1 mol

=>mFe2O3=0,05.160=16g

=>mCuO=24-16=8g

=>nCuO=8\80=0,1 mol

=>mCu=0,1.64=6,4g

=>VH2=(0,15+0,1).22,4=5,.6l

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 5 2020 lúc 20:41

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuO}=\frac{40}{80}=0,5\left(mol\right)\\n_{H2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(PTHH:CuO+H_2\rightarrow Cu+H_2O\)

Lập tỉ lệ nCuO > nH2 nên CuO dư

\(n_{CuO\left(pư\right)}=n_{Cu}=n_{H2O}=n_{H2}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{CuO\left(du\right)}=0,5-0,3=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,3.18=5,4\left(g\right)\\b=0,2.80+0,3.64=35,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nhi Trần
Nhi Trần 17 tháng 5 2020 lúc 20:48

a, Fe3O4+4H2→3Fe+4H2O

b, ta có:

nFe=m/M=11,2/56=0,2 mol

theo pthh ta có:

nFe3O4=nFe=0,2 mol

⇒mFe3O4=n.M=0,2.232=46,4 gam

c,theo pthh ta có:

nH2=nFe=0,2 mol

⇒VH2=n.22,4=0,2.22,4=4,48 lít

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 20:48

a. Phương trình phản ứng hóa học:

Fe2O3 + 3H2 3H2O + 2Fe

1mol 3mol 3mol 2mol

0,1 0,3 0,3 0,2

Số mol sắt thu được:

n = = 0,2 (mol)

b. Khối lượng oxit sắt tham gia phản ứng:

m = 0,1x(56.2+16.3) = 16 (g)

c. Thể tích khí hiđro đã tiêu thụ:

V = 22,4x0,3 = 6,72 (lít).

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN