Hướng dẫn soạn bài Số từ và Lượng từ

mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
3 tháng 12 2020 lúc 16:34

-có năm con gà chạy trong sân

-lúc nào bạn Lan cũng xếp thứ hai của lớp chỉ sau bạn Minh.

-tất cả thành viên trong gia đình em cùng nói chuyện rất vui vẻ

Bình luận (0)
Trúc Giang
Thượng tá -
17 tháng 11 2019 lúc 19:20

Đặt 3 câu có số từ đứng trước danh từ

- Ba anh chàng kia là ba người khỏe nhất làng.

- Hai con trâu kia đang cắm cúi gắm cỏ

- Đó là hai bạn mới chuyển vào lớp tôi

Đặt 3 câu có lượng từ

- Những chú trâu đang uống nước bên bờ sông

- Các chú gấu bông này thật dễ thương!

Bình luận (0)
Không tên
17 tháng 11 2019 lúc 20:16

Không ngủ được

Một canh... hai canh... lại ba canh, Tràn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành; Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. (Hồ Chí Minh)

Số từ trong bài thơ trên là: Một, hai, ba, bốn, năm Số từ chỉ số lượng: một canh, hai canh, ba canh, năm cánh. Là số từ biểu thị số lượng sự vật (một, hai, ba) đứng trước danh từ. Số từ chỉ thứ tự: canh bốn, canh năm. Là số từ biểu thị thứ tự (bốn, năm) đứng sau danh từ Ý nghĩa: các số từ trên có ý nghĩa diễn tả thời gian dài trong một đêm không ngủ của tác giả Hồ Chí Minh, đó là sự thao thức trằn trọc lo cho cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.
Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
7 tháng 11 2019 lúc 9:37

– Khác nhau là:

+ từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.

+ mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

Bình luận (0)
kayuha
8 tháng 8 2019 lúc 14:49

a. Đã canh ba mà ông Nhẫn vẫn thức.

b Thế mà đã ba giờ chiều rồi đấy.

c. Một đên có năm canh.

d. Mỗi ngày hắn chỉ làm việc có năm tiếng đồng hồ.

Bình luận (0)
Đạt Đậu
Đại tá -
8 tháng 8 2019 lúc 15:13

(*) Tìm số từ : ( In đậm ) :

a. Đã canh ba mà ông Nhẫn vẫn thức.

b Thế mà đã ba giờ chiều rồi đấy.

c. Một đên có năm canh.

d. Mỗi ngày hắn chỉ làm việc có năm tiếng đồng hồ.

(*) Số từ thì không có phân loại, chỉ có lượng từ mới có phân loại thành 2 nhóm là : Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể và nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp, phân phối.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
8 tháng 8 2019 lúc 21:01

a. Đã canh ba mà ông Nhẫn vẫn thức.

b Thế mà đã ba giờ chiều rồi đấy.

c. Một đên có năm canh.

d. Mỗi ngày hắn chỉ làm việc có năm tiếng đồng hồ.

Bình luận (0)
hai le viet
3 tháng 3 2019 lúc 18:33

câu d

Bình luận (0)
Khanh Tay Mon
26 tháng 4 2019 lúc 8:37

dap an D

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
Trung tá -
11 tháng 11 2018 lúc 18:32

1. https://loigiaihay.com/soan-bai-so-tu-va-luong-tu-trang-128-sgk-van-6-c33a23007.html

I. SỐ TỪ

1. Các từ được in đậm trong các câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì?

a) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.

(Sơn Tinh, Thủy Tinh)

b) Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức.

(Thánh Gióng)

2. Từ đôi trong câu "... mỗi thứ một đôi" có phải là số từ không? Vì sao?

3. Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi.

Trả lời:

1. Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho danh từ:

- (hai) chàng

- (một trăm) ván cơm nếp

- (một trăm) nệp bánh chưng

- (chín) ngà

- (chín) cựa

- (chín) hồng mao

- (một) đôi.

- (sáu) Hùng Vương

2. Từ đôi trong "một đôi"không phải là số từ vì nó mang ý nghĩa đơn vị và đứng ở vị trí của danh từ chỉ đơn vị.

3. Một số từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như đôi: tá, cặp, chục

II. LƯỢNG TỪ

1. Nghĩa của các từ in đậm trong các câu văn trên có gì giống và khác nghĩa của số từ?

"[...] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn ăn.”

2. Xếp các từ in đậm nói trên vào mô hình cụm danh từ. Tìm thêm những từ có ý nghĩa và công dụng tương tự

Trả lời:

1. Các từ in đậm trong câu giống với số từ: đứng trước danh từ.

- Tuy nhiên, nó có điểm khác với số từ:

+ Số từ: chỉ số lượng hoặc thứ tự sự vật.

+ Các từ in đậm: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật, chỉ một cách ước chừng. Đó chính là các lượng từ.

2. Xếp các từ in đậm vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t1

t2

T1

T2

s1

s2

các

hoàng tử

những

kẻ

thua trận

mấy vạn

tướng lĩnh, quân sĩ

- Căn cứ vào bảng ta thấy các lượng từ chia thành hai loại:

+ Lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể: cả, tất cả, toàn thể...

+ Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: các, mỗi, từng...

III. LUYỆN TẬP

1. Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của những số từ ấy.

Không ngủ được

Một canh… hai canh… lại ba canh

Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

(Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Số từ có trong bài thơ:

- một canh, hai canh, ba canh, năm canh: số từ chỉ số lượng.

- canh bốn, canh năm: số từ chỉ số thứ tự.

2. Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào?

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

(Tố Hữu)

Trả lời:

Các từ in đậm trong hai dòng thơ: trăm, ngàn, muôn đều được dùng để chỉ số lượng nhiều, rất nhiều.

3. Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?

a) Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi [...].

b) Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi cùng các tướng rút lui mỗi người một ngả.

Trả lời:

- Giống: chỉ sự tách ra của sự vật, vật thể

- Khác nhau là:

+ Từng: mang ý nghĩa chỉ trình tự, lần lượt, thứ tự từ cái này tới cái khác

+ Mỗi: mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự

2. https://vietjack.com/soan-van-lop-6/so-tu-va-luong-tu.jsp

Soạn bài: Số từ và lượng từ I. Số từ

1. Từ hai bổ sung từ chàng

- Từ một trăm bổ sung ý nghĩa cho từ cơm nếp, nệp bánh chưng

- Từ chín bổ sung ý nghĩa cho từ ngà, cựa, hồng mao, đôi

→ Các từ này đứng trước danh từ, bổ sung ý nghĩa về mặt số lượng

2. Từ đôi không phải là số từ. Vì đôi là danh từ chỉ đơn vị

3. Các từ có chung ý nghĩa với từ “đôi”: tá, cặp, chục…

II. Lượng từ

1. Các từ “các”, những”, “cả mấy” là những từ chỉ lượng của sự vật một cách ước chừng

2. Mô hình các cụm danh từ

Phụ trước Trung tâm Phụ sau
T2 T1 TT1 TT1 S1 S2
các Hoàng tử
Những Kẻ Thua trận
Mấy vạn Tướng lĩnh, kẻ sĩ
III. Luyện tập

Các số từ trong bài thơ:

- Câu 1: một, hai, ba

- Câu 2: bốn, năm

- Câu 4: năm

- Dựa vào vị trí của số từ (đứng trước hay đứng sau danh từ chính canh và cánh)

→ Chỉ số lượng: thường trước danh từ chính

+ Chỉ thứ tự: các số từ ở dòng 3 (đứng sau danh từ chính)

Câu 2 (trang 129 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Trăm, ngàn ở đây không dùng để chỉ số lượng chính xác, mà chỉ số lượng nhiều, rất nhiều

Câu 3 (trang 129 sgk ngữ văn 6 tập 1)

- Giống: chỉ sự tách ra của sự vật, vật thể

Khác nhau là:

+ Từng: mang ý nghĩa chỉ trình tự, lần lượt, thứ tự từ cái này tới cái khác

+ Mỗi: mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự

Xem thêm:

https://loigiaihay.com/

https://vietjack.com/index.jsp

Bình luận (0)
Lê Ngân
4 tháng 11 2018 lúc 12:13

Số từ:

Gia đình tôi có bốn người.

Lượng từ:

Những giọt mồ hôi đang lấm tấm bên mác của các bác nông dân.

Bình luận (0)
So Yummy
4 tháng 11 2018 lúc 15:30

*Câu có số từ:

Lớp em có 39 bạn.

*Câu có lượng từ:

Những lũy tre xanh rì rào trong gió.

Bình luận (0)
Thiên Dương
3 tháng 6 2018 lúc 18:15

- Số từ :

Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật . Khi biểu thị số lượng sự vật , số từ thường đứng trước danh từ .

Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng

- Lượng từ :

Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật . Dựa vào vị trí trong cụm danh từ , có thể chia lượng từ thành hai nhóm : nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể ; nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối .

- Chỉ từ :

Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật , nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian .

Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ . Ngoài ra chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ và trạng ngữ trong câu .

- Phó từ :

Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ , tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ , động từ .

+ Các loại : có 2 loại :

Phó từ đứng trước động từ , tính từ . Những phó từ này thường bổ sung ý nghĩa liên quan tới hành động , trạng thái , đặc điểm ,tinh chất nên ở động từ hoặc tính từ như : quan hệ thời gian ; mua đồ , sự tiếp diễn tương tự , sự phủ định , sự cầu khiến .

Phó từ đứng sau động từ , tính từ. Những phó từ này thường bổ sung một số ý nghĩa như : mức độ , khả năng , kết quả và hướng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN