Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 401
Điểm GP 26
Điểm SP 231

Người theo dõi (29)

Đang theo dõi (37)