Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 78
Số lượng câu trả lời 3667
Điểm GP 16
Điểm SP 2982

Người theo dõi (204)

Đang theo dõi (1000)

...chán
Nguyễn An Nhiên
Ngọc Hnue

Dòng thời gian