Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 379
Điểm GP 40
Điểm SP 369

Người theo dõi (86)

Đang theo dõi (303)

my nguyen
Y
Y
Louis Menden

Dòng thời gian