Bài 7: Hình bình hành

Mysterious Person
23 tháng 7 2018 lúc 12:00

a) áp dụng định lí ta lét ta có : \(MR\backslash\backslash SP\backslash\backslash BC\)\(MS\backslash\backslash RP\backslash\backslash AD\)

\(\Rightarrow MRPS\) là hình bình hành \(\left(đpcm\right)\)

áp dụng định lí ta lét ta có : \(SN\backslash\backslash QR\backslash\backslash DC\)\(NR\backslash\backslash SQ\backslash\backslash AB\)

\(\Rightarrow RQSN\) là hình bình hành \(\left(đpcm\right)\)

b) đặc \(G\) là giao điểm của \(MR\)\(SN\) ; \(H\) là giao điểm của \(SP\)\(QR\) ta có : \(MP\)\(SR\) giao nhau tại tam của tứ giác \(SGRH\)

\(NQ\)\(SR\) giao nhau tại tam của tứ giác \(SGRH\)

\(\Rightarrow\) \(MP;NQ;RS\) đồng qui (đpcm)

Bình luận (4)
Hậuu
23 tháng 12 2020 lúc 5:44

a) áp dụng định lí ta lét ta có : MR\backslash\backslash SP\backslash\backslash BCMR\\SP\\BC và MS\backslash\backslash RP\backslash\backslash ADMS\\RP\\AD

\Rightarrow MRPS⇒MRPS là hình bình hành \left(đpcm\right)(đpcm)

áp dụng định lí ta lét ta có : SN\backslash\backslash QR\backslash\backslash DCSN\\QR\\DC và NR\backslash\backslash SQ\backslash\backslash ABNR\\SQ\\AB

\Rightarrow RQSN⇒RQSN là hình bình hành \left(đpcm\right)(đpcm)

b) đặc GG là giao điểm của MRMR và SNSN ; HH là giao điểm của SPSP và QRQR ta có : MPMP và SRSR giao nhau tại tam của tứ giác SGRHSGRH

và NQNQ và SRSR giao nhau tại tam của tứ giác SGRHSGRH

\Rightarrow⇒ MP;NQ;RSMP;NQ;RS đồng qui (đpcm)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN