Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 2
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian