Đề kiểm tra cuối học kì II

hnamyuh
Hôm qua lúc 14:00

Đáp án B

$P_2O_5$ tác dụng với nước tạo thành axit phophoric làm quỳ tím hóa đỏ

$P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4$

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 13:57

Số cặp chất tác dụng với nhau : 6

$Na_2O + CO_2 \xrightarrow{t^o} Na_2CO_3$
$Na_2O + H_2O \to 2NaOH$
$Na_2O + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + H_2O$

$2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O$

$2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + 2H_2O$
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 13:42

Đáp án C

$Fe,Al$ thụ động với $H_2SO_4$ đặc nguội do tạo ra lớp màng oxit bền vững ngăn cản sự tiếp xúc của kim loại với axit

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 13:38

Đáp án A

$CaO +  H_2O \to Ca(OH)_2$
$BaO + H_2O \to Ba(OH)_2$
$K_2O + H_2O \to 2KOH$

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 13:34

Đáp án D

$P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4$
$CaO + H_2O \to Ca(OH)_2$
$H_2SO_4$ đặc có tính háo nước

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm kia lúc 10:50

a) \(m_{BaCl_2}=100.20,8\%=20,8\left(g\right)\Rightarrow n_{BaCl_2}=\dfrac{20,8}{208}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

             0,1----->0,1-------->0,1---------->0,2

b) \(V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(l\right)\)

c) \(m_{dd\text{ }sau\text{ }phản\text{ }ứng}=100+100-0,1.233=176,7\left(g\right)\)

=> \(C\%_{HCl}=\dfrac{0,2.36,5}{176,7}.100\%=4,13\%\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm kia lúc 11:15

`SO_2 + Na_2O -> Na_2SO_3`

`SO_2 + H_2O -> H_2SO_3`

`SO_2 + 2NaOH -> Na_2SO_3 + H_2O`

`Na_2O + H_2O -> 2NaOH`

\(Na_2O+H_2SO_{4\left(loãng\right)}\rightarrow Na_2SO_4+H_2O\)

\(Na_2O+H_2SO_{4\left(đặc\right)}\rightarrow Na_2SO_4+H_2O\)

Na2O sẽ phản ứng với nước trước sao đó sẽ phản ứng với FeCl3 

`Na_2O + H_2O -> 2NaOH`

\(3NaOH+FeCl_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3NaCl\)

Ngoài ra, Na2O còn phản ứng được với nước trong các dd NaOH, Na2CO3, BaCl2, K2SO4 

`Na_2O + H_2O -> 2NaOH`

\(2NaOH+H_2SO_{4\left(loãng\right)}\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

\(2NaOH+H_2SO_{4\left(đặc\right)}\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

\(3NaOH+FeCl_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3NaCl\)

\(H_2SO_{4\left(loãng\right)}+Na_2CO_3\rightarrow Na_2SO_4+CO_2\uparrow+H_2O\)

\(H_2SO_{4\left(loãng\right)}+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

\(H_2SO_{4\left(loãng\right)}+FeO\rightarrow FeSO_4+H_2O\)

\(H_2SO_{4\left(đặc\right)}+Na_2CO_3\rightarrow Na_2SO_4+CO_2\uparrow+H_2O\)

\(H_2SO_{4\left(đặc\right)}+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

\(3H_2SO_{4\left(đặc\right)}+2FeCl_3\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+6HCl\)

\(4H_2SO_{4\left(đặc\right)}+2FeO\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2\uparrow+H_2O\)

\(Na_2CO_3+BaCl_2\rightarrow BaCO_3\downarrow+2NaCl\)

\(3Na_2CO_3+2FeCl_3+3H_2O\rightarrow2Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3CO_2\uparrow+6NaCl\)

\(BaCl_2+K_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2KCl\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm kia lúc 10:31

Đề yêu cầu gì vậy bạn?

Bình luận (1)
Nguyễn Tùng Quân
Hôm kia lúc 10:21

\(6HCl+Fe_2O_3->2FeCl_3+3H_2O\)

\(Ca\left(OH\right)_2+2HCl->CaCl_2+2H_2O\)

\(BaO+2HCl->BaCl_2+H_2O\)

\(Mg+2HCl->MgCl_2+H_2\)

\(BaO+H_2O->Ba\left(OH\right)_2\)

\(P_2O_5+3H_2O->2H_3PO_4\)

Bình luận (0)

\(2HCl+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCl_2+2H_2O\)

\(HCl+Mg\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)

\(6HCl+Fe_2O_3\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

Bình luận (0)
hnamyuh
12 tháng 8 lúc 14:57

$m_{KClO_3}= \dfrac{12,25}{122,5} = 0,1(mol)$
$V_{dd\ X} = V_{H_2O} = 0,25(lít)$
$C_{M_{KClO_3}} = \dfrac{0,1}{0,25} = 0,4M$

Bình luận (0)
Vô Danh UwU
12 tháng 8 lúc 14:57

\(n_{KClO_3}=\dfrac{12,25}{122,5}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow C_{M\left(KClO_3\right)}=\dfrac{0,1}{0,25}=0,4M\)

Bình luận (0)
hnamyuh
12 tháng 8 lúc 14:56

$n_{KOH} = \dfrac{11,2}{56} = 0,2(mol)$

$V_{dd\ X} = V_{H_2} = 800(ml) = 0,8(lít)$
$C_{M_{KOH}} = \dfrac{0,2}{0,8} = 0,25M$

Bình luận (0)