Đề kiểm tra cuối học kì II

Lil Học Giỏi
Lil Học Giỏi 22 tháng 8 2020 lúc 21:25

à đù vĩ

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 21 tháng 8 2020 lúc 8:17

Đăng bài thế này là dở rồi :))

Bình luận (0)
tran minh vu
tran minh vu 28 tháng 9 2020 lúc 20:33

dung dịch HCl 0,2M chứ bạn

a) \({Fe_3O_4}+4{H_2}\)\(3Fe+4{H_2O}\)

\(CuO+H_2\)\(Cu+H_2O\)

\({Fe_3O_4}+8HCl\)\({FeCl_2}+2{FeCl_3}+4H_2O\)

\(CuO+2HCl\)\({CuCl_2}+H_2O\)

\(MgO+2HCl\)\({MgCl_2}+H_2O\)

b)Gọi số mol \({Fe_3O_4}\),\(MgO,CuO\) trong 51,2g X là x,y,z

\(m_X=232x+40y+80z=51,2(g) (1)\)

Theo PT: \(n_{Fe}=3n_{Fe_3O_4}=3x(mol)\)

\(n_{Cu}=n_{CuO}=z(mol)\)

Chất rắn sau phản ứng gồm Fe,MgO,Cu

\(m_{rắn}=3x.56+40y+64z=41,6(g) \) (2)

0,15 mol X gấp a lần 51,2g X

→Trong 0,15 mol X có ax mol \({Fe_3O_4}\) ,ay mol MgO,az mol CuO

→ax+ay+az=0,15 (3)

\(n_{HCl}=0,225.2=0,045(mol) \)

Theo PTHH: \(n_{HCl}=8n_{Fe_3O_4}+2n_{MgO}+2n_{CuO}\)

→8ax+2ay+2az=0,45 (4)

Chia (4) cho (3) ta được: \(\dfrac{8x+2y+2z}{x+y+z}=3\)

\(5x-y-z=0 \) (5)

Từ (1);(2);(5)→x=0,1;y=0,3;z=0,2

%\(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{0,1}{0,1+0,3+0,2}.100=16,67\)%

%\(n_{MgO}=\dfrac{0,3}{0,1+0,3+0,2}.100=50\)%

%\(n_{CuO}=\)100%-16,67%-50%=33,33%

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt 25 tháng 7 2020 lúc 16:24
https://i.imgur.com/gInzOwv.jpg
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN