Đề kiểm tra cuối học kì II

Duy Anh
Duy Anh 16 tháng 12 2020 lúc 22:01

a) PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

b) Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)=n_{Fe}\) \(\Rightarrow m_{Fe}=0,2\cdot56=11,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_{Fe}=\dfrac{11,2}{28}\cdot100\%=40\%\) \(\Rightarrow\%m_{Ag}=60\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 16 tháng 12 2020 lúc 22:04

a) Fe +2 HCl -> FeCl2 + H2

nH2=0,2(mol)

=> nFe=nH2=0,2(mol)

=>mFe=0,2.56=11,2(g)

b) %mFe=(11,2/28).100=40%

=>%mAg=100% - 40%=60%

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
Cao Tiến Đạt 15 tháng 9 2020 lúc 21:00

Đề thiếu bạn ơi

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 28 tháng 8 2020 lúc 2:49

Anh gợi ý dùng NaOH nhận biết Al

Dùng dd HCl nhận biết Fe

Đốt cháy tạo rắn đen nhận biết Cu.

Còn lại Ag.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN