Đề kiểm tra cuối học kì II

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 13:00

Ta có : 

\(m_{hỗn\ hợp} = n.M = \dfrac{2,24}{22,4}.2.7,56 = 1,521(gam)\)

Bảo toàn khối lượng , sau khi nung : m = 1,521(gam)

\(\Rightarrow n_{hỗn\ hợp\ sau} = \dfrac{1,521}{2.8,4} = 0,09(mol)\)

Ta có : 

\(\dfrac{p_{trước}}{p_{sau}} = \dfrac{n_{trước}}{n_{sau}}\)

⇔ \(\dfrac{1}{p_{sau}} = \dfrac{0,1}{0,09}\\ \Rightarrow p_{sau} = 0,9\ atm\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 12 tháng 1 lúc 17:01

Dung dịch M gồm : FeSO4 ,ZnSO4 và CuSO4 dư

Kết tủa gồm : Fe(OH)2 , Cu(OH)2 (Không còn Zn(OH)2 vì NaOH dư nên bị hòa tan hết).

Chất rắn N : Fe2O3(a mol) ; CuO(b mol)

\(\Rightarrow 160a + 80b = 20(1)\)

Chất rắn P :

Fe : \(n_{Fe} = 2n_{Fe_2O_3} = 2a(mol)\)

Cu : \(n_{Cu} = n_{CuO} = b(mol)\)

\(\Rightarrow 112a + 64b = 15,84(2)\)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,01 ; b = 0,23

Bảo toàn nguyên tố với Fe,Cu : 

\(n_{FeSO_4} = 2n_{Fe_2O_3} = 0,02(mol)\\ n_{CuSO_4} = n_{CuO} = 0,23(mol)\)

\(n_{ZnSO_4} = 2,5n_{FeSO_4} = 0,05(mol)\)

Zn + CuSO4 \(\to\) ZnSO4 + Cu

..0,05...0,05......................0,05.........(mol)

Trên thanh kẽm : \(m_{Cu} = 0,05.64 = 3,2(gam)\)

Fe + CuSO4 \(\to\) FeSO4 + Cu

0,02....0,02......................0,02.......(mol)

Trên thanh sắt : \(m_{Cu} = 0,02.64 = 1,28(gam)\)

\(n_{CuSO_4} = 0,05 + 0,02 + 0,23= 0,3(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{CuSO_4}} = \dfrac{0,3}{0,15} = 2M\)

..

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 6 tháng 1 lúc 21:30

PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)=n_{ZnCl_2}=n_{H_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{ZnCl_2}=0,1\cdot136=13,6\left(g\right)\\V_{H_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Bích Lý
Bích Lý 5 tháng 1 lúc 7:42

a. Viết ptpu 

 

Bình luận (0)
Bích Lý
Bích Lý 5 tháng 1 lúc 7:42

a. Viết ptpu 

 

Bình luận (0)
Bích Lý
Bích Lý 5 tháng 1 lúc 7:42

a. Viết ptpu 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 10:15

Ta có :

\(n_{CH_4} = \dfrac{1.1000.1000}{16} = 62500(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(Al_4C_3 + 12H_2O \to 4Al(OH)_3 + 3CH_4\)

Theo PTHH :

\(n_{Al_4C_3\ phản\ ứng} = \dfrac{n_{CH_4}}{3} = \dfrac{62500}{3}\ mol\\ n_{Al_4C_3\ đã\ dùng} = \dfrac{\dfrac{62500}{3}}{80\%} = \dfrac{78125}{3}\ mol\)

\(\Rightarrow m_{Al_4C_3} = \dfrac{78125}{3}.144=3750000(gam)\\ \Rightarrow m_{nhôm\ cacbua\ kỹ\ thuật} = \dfrac{3750000}{70\%} = 5357142,9(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 tháng 1 lúc 11:50

undefined

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 29 tháng 12 2020 lúc 16:10

3CuFeS2 + 8Fe2(SO4)3 + 8O2 + 8H2O → 3CuSO4 + 19FeSO4 + 8H2SO4

Tổng hệ số pt = 3+8+8+8+3+19+8= 57

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 8:04

a) PTHH: Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

nH2= 0,15(mol)

=> nZn=nH2SO4=nZnSO4=nH2=0,15(mol)

b) mZn=0,15.65=9,75(g)

c) CMddH2SO4= 0,15/ 0,05=3(M)

d) mZnSO4= 161. 0,15=24,15(g)

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 18 tháng 12 2020 lúc 19:11

Cl2 + 2 NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

nNaOH= 0,7(mol); nCl2=0,3(mol)

Ta có: 0,7/2 > 0,3/1

=>Cl2 hết, NaOH dư, tính theo nCl2

-> dd sau p.ứ có NaCl , NaClO và NaOH(dư)

nNaCl=nNaClO=nCl2= 0,3(mol)

nNaOH(Dư)=0,7-0,3.2=0,1(mol)

=Vddsau=  VddNaOH=0,2(l)

=>CMddNaCl= 0,3/0,2=1,5(M)

CMddNaClO=0,3/0,2=1,5(M)

CMddNaOH(dư)=0,1/0,2=0,5(M)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN