Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 8164
Điểm GP 266
Điểm SP 3444

Người theo dõi (583)

phươ ng
𝕷𝖎𝖓𝖆
Phượng Nguyễn
hung

Đang theo dõi (138)