Đề kiểm tra 15 phút - đề 1 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1. Miền nào của rễ có chức năng che chở cho đầu rễ:

A. Miền trưởng thành. B. Miền hút.

C. Miền sinh trưởng. D. Miền chóp rễ.

Câu 2. Lá có gân hình mạng là

A. lá gai C. lá địa liền.

B. lá rẻ quạt D. lá bèo nhật bản

Câu 3. Cho các cơ quan của cây có hoa sau đây:

I. Rễ II. Lá III. Hoa IV. Quả V. Thân VI. Hạt

Cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa gồm:

A. I, II, III B. I, III, IV C. II, III, V D. I, II, V.

Câu 4. Rễ cây hút nước và muối khoáng nhờ

A. miền trưởng thành C. miền sinh trưởng

B. miền chóp rễ D. các lông hút.

Câu 5. Xác định tuổi của cây dựa vào

A. Số vòng gỗ. B. Vỏ cây.

C. Rác. D. Dòng.

Câu 6. Một bộ phận của lá có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá giúp lá hứng được nhiều ánh sáng là?

A. Phiến lá B. Cuống lá

C. Gân lá D. Phiến và cuống

Câu 7. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của mọi cơ thể sống?

A. Trao đổi chất C. Tự tổng hợp chất hữu cơ

B. Lớn lên D. Sinh sản

Câu 8. Cây hô hấp vào thời gian nào?

A. Chỉ ban ngày B. Suốt ngày đêm

C. Chỉ buổi chiều D. Chỉ buổi trưa

Câu 9. Vị trí của chồi ngọn:

A. Ngọn cành, ngọn thân C. Nách lá.

B. Ngọn thân. D. Rễ.

Câu 10: Cây rau má có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là

A. Sinh sản bằng thân rễ. C. Sinh sản bằng thân bò.

B. Sinh sản bằng rễ củ. D. Sinh sản bằng lá.

Câu 11. Thân cây dài ra do

A. sự phân chia tế bào ở mô nâng đỡ.

B. sự phân chia tế bào ở mô liên kết.

C. sự phân chia tế bào ở mô mềm.

D. D. sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Câu 12. Cây đậu thuộc nhóm:

A. Vật sống. B. Vật không sống.

C. Có khả năng di chuyển. D. Có hại.

Câu 13. Khi thân cây bị bóc một khoanh vỏ hoặc bị dây thép buộc ngang thì phần trên mép vỏ phình to vì

A. các chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây bị ứ lại ở mép trên.

B. nước vận chuyển qua mạch gỗ bị ứ lại ở mép trên.

C. muối khoáng vận chuyển qua mạch gỗ bị ứ lại ở mép trên.

các chất hữu cơ vận chuyển qua mạch gỗ bị ứ lại ở mép trên

Câu 14. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật?

A. Giúp cây lớn nhanh hơn. C. Giúp cây thích nghi với môi trường

B. Giúp cây sinh trưởng, phát triển. D. Giúp cây phát triển.

Câu 15. Cây xương rồng có lá biến thành gai có chức năng:

A. Giảm bớt quang hợp. C. Giảm bớt thoát hơi nước.

B. Giảm bớt hô hấp. D. Giảm bớt sự thoát nước.

______________________________________________

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.