Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 120
Số lượng câu trả lời 6204
Điểm GP 184
Điểm SP 9332

Người theo dõi (254)

Linh Lê
My Nguyễn
châu>_

Đang theo dõi (24)

Thái Dương
Minh Hồng
ka nekk
Hương Nguyễn