Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Hồng Phúc
15 giờ trước (21:55)

a, \(Fe+H_2SO_{4\text{loãng}}\rightarrow FeSO_4+H_2\)

\(n_{Fe}=n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(Fe+H_2SO_{4\text{đặc}}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2+H_2O\)

\(Cu+H_2SO_{4\text{đặc}}\rightarrow CuSO_4+SO_2+H_2O\)

Bảo toàn e:

\(2n_{Cu}+3n_{Fe}=2n_{SO_2}\)

\(\Leftrightarrow n_{Cu}=\dfrac{2n_{SO_2}-3n_{Fe}}{2}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x=m_{Cu}+m_{Fe}=0,25.64+0,5.56=44\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Duy Ank Ngây Ngô
15 giờ trước (21:56)

a) Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cu}=a\left(mol\right)\\n_{Fe}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)=b=n_{Fe}\\n_{SO_2}=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn electron: \(2a+3b=2\) \(\Rightarrow2a+3\cdot0,5=2\) \(\Rightarrow a=n_{Cu}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x=m_{Cu}+m_{Fe}=0,25\cdot64+0,5\cdot56=44\left(g\right)\)

b) Ta có: \(n_{H_2SO_4\left(p/ư\right)}=\dfrac{1}{2}n_{e\left(traođổi\right)}+n_{SO_2}=\dfrac{1}{2}\cdot2+1=2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{H_2SO_4\left(đặc\right)}=2\cdot110\%=2,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{2,2\cdot98}{98\%}=220\left(g\right)\) \(\Rightarrow V_{H_2SO_4}=\dfrac{220}{1,84}\approx119,57\left(ml\right)\)

c) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{SO_2}=1\left(mol\right)\\n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,4\cdot1,5=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Tạo 2 muối

PTHH: \(2SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(HSO_3\right)_2\)

              2x                 x                    x          (mol)

            \(SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_3\downarrow+H_2O\)

              y             y                                      (mol)

Ta lập được hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,6\\2x+y=1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=n_{Ba\left(HSO_3\right)_2}=0,4\left(mol\right)\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow C_{M_{Ba\left(HSO_3\right)_2}}=\dfrac{0,4}{0,4}=1\left(M\right)\)

 

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
15 tháng 4 lúc 22:14

\(SO_2 + Br_2 + 2H_2O \to 2HBr + H_2SO_4\\ Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O\\ Al_2(SO_4)_3 + 3BaCl_2 \to 3BaSO_4 + 2AlCl_3\\ AlCl_3 + 3AgNO_3 \to Al(NO_3)_3 + 3AgCl\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
15 tháng 4 lúc 21:02

Trích các mẫu thử rồi đánh dấu.

- Cho quỳ tím vào các mẫu thử.

+ Quỳ tím hóa đỏ: \(HCl,H_2SO_4\left(1\right)\).

+ Quỳ tím không đổi màu: \(FeCl_2,MgSO_4\left(2\right)\).

- Cho dung dịch lần lượt dung dịch \(BaCl_2\) vào \(\left(1\right),\left(2\right)\).

+ Xuất hiện kết tủa trắng: ở \(\left(1\right)\) là \(H_2SO_4\), ở \(\left(2\right)\) là \(MgSO_4\).

+ Không xảy ra hiện tượng: ở \(\left(1\right)\) là \(HCl\), ở \(\left(2\right)\) là \(FeCl_2\).

PTHH: 

\(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

\(BaCl_2+MgSO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+MgCl_2\)

Bình luận (1)
traitimtrongvang
15 tháng 4 lúc 21:00

Trích mẫu thử

Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử

- mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là HCl,H2SO4. Gọi là nhóm 1

- mẫu thử không đổi màu là FeCl2,MgSO4. Gọi là nhóm 2

Cho dung dịch Bari clorua vào nhóm 1 : 

- mẫu thử xuất hiện kết tủa là H2SO4

\(BaCl_2 + H_2SO_4 \to BaSO_4 + 2HCl\)

- mẫu thử không hiện tượng là HCl

Cho dung dịch KOH vào mẫu thử nhóm 2 : 

- mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng xanh là FeCl2

\(FeCl_2 + 2KOH \to Fe(OH)_2 + 2KCl\)

- mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là MgSO4

\(MgSO_4 + 2KOH \to Mg(OH)_2 + K_2SO_4\)

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
13 tháng 4 lúc 17:35

1 2H2S + 3O2 \(\xrightarrow[]{t^o}\) 2SO2 + 2H2O

2 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 \(\xrightarrow[]{t^o}\) 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

3 H2SO4 + Na2SO3 \(\rightarrow\) H2O + Na2SO4 + SO2

4 2C + SO2 \(\xrightarrow[]{t^o}\) 2CO + S

5 Fe + S \(\xrightarrow[]{t^o}\) FeS

6 H2SO4 +NaCl \(\rightarrow\)  NaHSO4 + HCl

7 K2CO3 + 2NaHSO4 \(\rightarrow\) H2O + Na2SO4 + K2SO4+CO2

8 Na2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) 2NaOH + BaSO4

9 Br+ H2O +SO2 \(\rightarrow\) H2SO4 + 2HBr

10 2HBr + Cl2 \(\rightarrow\) Br2 + 2HCl

Bình luận (0)
Duy Ank Ngây Ngô
6 tháng 4 lúc 21:55

a) 

- Dùng quỳ tím

+) Hóa đỏ: HCl

+) Hóa xanh: NaOH

+) Không đổi màu: NaCl, NaBr và NaNO3

- Đổ dd AgNO3 dư vào các dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa trắng: NaCl

PTHH: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\downarrow\)

+) Xuất hiện kết tủa vàng nhạt: NaBr

PTHH: \(NaBr+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgBr\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaNO3

b) 

- Dùng quỳ tím

+) Hóa đỏ: H2SO4

+) Hóa xanh: KOH và Ba(OH)2  (Nhóm 1)

+) Không đổi màu: CaCl2, K2SO4 và NaNO3  (Nhóm 2)

- Đổ dd Na2SO4 vào nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa: Ba(OH)2

PTHH: \(Ba\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaOH+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: KOH

- Đổ dd BaClvào nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: K2SO4

PTHH: \(BaCl_2+K_2SO_4\rightarrow2KCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: CaCl2 và NaNO3

- Đổ dd AgNO3 vào các 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: CaCl2

PTHH: \(2AgNO_3+CaCl_2\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+2AgCl\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaNO3

Bình luận (1)
Khánh Đan
6 tháng 4 lúc 22:02

a, _ Trích mẫu thử.

_ Nhỏ 1 lượng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Nếu quỳ tím chuyển xanh, đó là NaOH.

+ Nếu quỳ tím chuyển đỏ, đó là HCl.

+ Nếu quỳ tím không chuyển màu, đó là NaCl, NaBr, NaNO3. (1)

_ Nhỏ 1 lượng mẫu thử nhóm (1) vào ống nghiệm chứa dd AgNO3.

+ Nếu có kết tủa trắng, đó là NaCl.

PT: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl_{\downarrow}\)

+ Nếu có kết tủa vàng nhạt, đó là NaBr.

PT: \(NaBr+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgBr_{\downarrow}\)

+ Nếu không có hiện tượng, đó là NaNO3.

_ Dán nhãn.

b, _ Trích mẫu thử.

_ Nhỏ vài giọt mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Nếu quỳ tím chuyển đỏ, đó là H2SO4.

+ Nếu quỳ tím chuyển xanh, đó là Ba(OH)2 và KOH. (1)

+ Nếu quỳ tím không chuyển màu, đó là CaCl2, K2SO4 và NaNO3. (2)

_ Nhỏ 1 lượng mẫu thử nhóm (1) vào ống nghiệm chứa Na2SO4.

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng, đó là Ba(OH)2.

PT: \(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaSO_{4\downarrow}\)

+ Nếu không có hiện tượng, đó là KOH.

_ Nhỏ 1 lượng mẫu thử nhóm (2) vào ống nghiệm chứa BaCl2.

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng, đó là K2SO4.

PT: \(BaCl_2+K_2SO_4\rightarrow2KCl+BaSO_{4\downarrow}\)

+ Nếu không có hiện tượng, đó là CaCl2 và NaNO3. (3)

_ Nhỏ 1 lượng mẫu thử nhóm (3) vào ống nghiệm chứa dd AgNO3.

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng, đó là CaCl2.

PT: \(CaCl_2+2AgNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+2AgCl_{\downarrow}\)

+ Nếu không có hiện tượng, đó là NaNO3.

_ Dán nhãn.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN