Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

POP POP
15 giờ trước (11:05)

b, Mỗi lần xuất hiện mặt ngửa có tỉ lệ là 1/2

=> 3 lần xuất hiện mặt ngửa có xác suất là : 1/2 x 1/2 x 1/2= 1/8

b, Có 2 lần sấp, 1 lần ngửa

=> Xác suất xuất hiện như trên: 1/2 x 1/2 x 1/2 x 3 = 3/8 ( nhân 3 vì có 3TH thứ tự sấp ngửa ở đây)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 10 lúc 12:07

sinx =sin(-2)

=>x=-2+k*360 độ hoặc x=180 độ-(-2 độ)+k*360 độ=182 độ+k*360 độ

Bình luận (0)
Phạm Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 10 lúc 18:41

loading...  

Bình luận (0)
HuỳnhNhi
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 10 lúc 23:11

\(2cos^2x+5cosx+2=0\)

=>(2cosx+1)(cosx+2)=0

=>cosx=-1/2

=>x=2/3pi+k2pi hoặc x=-2/3pi+k2pi

=>\(x_0=-\dfrac{2}{3}pi\)

=>Chọn C

Bình luận (0)
Ngọc
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 10 lúc 23:03

\(sin^22x+3sin2x+2=0\)

=>(sin2x+2)(sin2x+1)=0

=>sin2x=-1

=>2x=-pi/2+k2pi

=>x=-pi/4+kpi

\(x\in\left[0;2pi\right]\)

nên 0<=-pi/4+kpi<=2pi

=>pi/4<=kpi<=2pi+pi/4=9/4pi

=>1/4<=k<=9/4

hay \(k\in\left\{1;2\right\}\)

=>x=-pi/4+pi=3/4pi và x=-pi/4+2pi=7/4pi

=>Tổng các nghiệm là 5/2pi

Bình luận (0)
Nguyễn Thùy Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 10 lúc 21:37

=>căn 3/2*sin2x-1/2*cos2x=1

=>sin(2x-pi/6)=1

=>2x-pi/6=pi/2+k2pi

=>2x=2pi/3+k2pi

=>x=pi/3+kpi

Bình luận (0)
Nguyen Dang Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 10 lúc 13:39
a: \(\Leftrightarrow1-sin2x-2+2\cdot\dfrac{1+cos2x}{2}=0\)=>-1-sin2x+1+cos2x=0=>sin2x-cos2x=0=>căn 2 sin(2x-pi/4)=0=>2x-pi/4=kpi=>2x=kpi+pi/4=>x=kpi/2+pi/8b:ĐKXĐ: x<>pi/2+kpi và x<>kpi \(\Leftrightarrow tanx+\dfrac{\sqrt{3}}{tanx}-\sqrt{3}-1=0\)=>\(tan^2x+\sqrt{3}+tanx\left(-\sqrt{3}-1\right)=0\)\(\Leftrightarrow tanx\left(tanx-\sqrt{3}\right)-tanx+\sqrt{3}=0\)=>tanx=căn 3 hoặc tanx=1=>x=pi/4+kpi hoặc x=pi/3+kpic: \(\Leftrightarrow2\cdot sinx\cdot sin2x-sin2x=0\)=>sin2x(2sinx-1)=0=>sin2x=0 hoặc...
Đọc tiếp
Bình luận (0)