Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 16
Điểm SP 39

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian