Chủ đề 14: Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại-Phương pháp giải theo bảo toàn electron

Đức Hiếu
15 giờ trước (21:07)

Theo gt ta có: $n_{Mg}=0,16(mol);n_{Al}=0,08(mol);n_{khi}=0,07(mol)$

Bảo toàn e ta có: $n_{e}=0,56(mol)$

$\Rightarrow e=8$

Vậy chất khử X là $H_2S$

Bình luận (0)
traitimtrongvang
15 giờ trước (21:08)

n Mg = 3,84/24 = 0,16(mol)

n Al = 2,16/27 = 0,08(mol)

n X = 1,568/22,4 = 0,07(mol)

Gọi n là số e trao đổi của X khi pư

Bảo toàn e, ta có :

2n Mg + 3n Al = n . nX

<=> 0,16.2 + 0,08.3 = 0,07n

<=> n = 8

Vậy X là H2S(hidro sunfua)

 

Bình luận (0)
Khánh Đan
Hôm kia lúc 18:47

Khí mùi hắc thu được là SO2.

Ta có: \(n_{SO_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

a, PT: \(2Al+6H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

_____1/6_____0,5_________________0,25 (mol)

b, \(m_{Al}=\dfrac{1}{6}.27=4,5\left(g\right)\)

c, Ta có: \(m_{H_2SO_4}=0,5.98=49\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{49}{98\%}=50\left(g\right)\)

\(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{50}{1,84}\approx27,17\left(ml\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Trần Mạnh
8 tháng 5 lúc 21:52

chụp lại ảnh đi bn, khó nhìn quá, để xa máy ảnh ra  và đừng cắt ảnh

Bình luận (0)
Khánh Đan
2 tháng 5 lúc 16:44

Giả sử: Số electron nhận là a.

Ta có: \(n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_X=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

Theo ĐLBT mol e, có: 0,2.2 = 0,05.a ⇒ x = 8 

Vậy: X là H2S.

Bạn tham khảo nhé!

 

Bình luận (0)
Thương Thương
26 tháng 4 lúc 11:54

giúp mọi người ơi

Bình luận (0)
Duy Ank
23 tháng 4 lúc 22:12

a) Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=a\left(mol\right)\\n_{Fe}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow27a+56b=11\)  (1)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

Bảo toàn electron: \(3a+2b=0,4\cdot2=0,8\)  (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{0,2\cdot27}{11}\cdot100\%\approx49,09\%\\\%m_{Fe}=50,91\%\end{matrix}\right.\)

b) Bảo toàn nguyên tố: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,2\left(mol\right)\\n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{muối}=m_{AlCl_3}+m_{FeCl_2}=0,2\cdot133,5+0,1\cdot127=39,4\left(g\right)\)

c) Bảo toàn electron: \(3\cdot0,2+3\cdot0,1=2n_{SO_2}\)

\(\Rightarrow n_{SO_2}=0,45\left(mol\right)\) \(\Rightarrow V_{SO_2}=0,45\cdot22,4=10,08\left(l\right)\)

Bình luận (0)

a) Gọi nAl = x, nFe = y

Có 27x + 56y = 11 (1)

Bảo toàn e

3x + 2y = 2.0,4 (2)

Từ 1 và 2 => x = 0,2, y = 0,1

\(\%mAl=\dfrac{0,2.27}{11}.100\%=49,09\%\)

\(\%mFe=100-49,09=50,91\%\)

b) BTKL: 

m muối = mkim loại + mHCl - mH2

= 11 + 0,4.2.36,5 - 0,4.2 = 39,4g

c) 

Bảo toàn e

Al => Al+3 + 3e                                  S+6 + 2e => S+4

0,2               0,6                                             2x          x

Fe => Fe+3 + 3e

0,1                  0,3

=> 2x = 0,6 + 0,3 => x = 0,45 mol

=> VSO2 = 0,45.22,4 = 10,08 lít

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
23 tháng 4 lúc 22:14

\(a) Zn + 2H_2SO_4 \to ZnSO_4 + SO_2 + 2H_2O\\ ZnO + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2O\\ n_{Zn} = n_{SO_2} = \dfrac{1,568}{22,4} = 0,07(mol)\\ m_{Zn} = 0,07.65 = 4,55(gam)\\ m_{ZnO} = 16,7-4,55 = 12,15(gam)\\ b) n_{ZnSO_4} = n_{Zn} + n_{ZnO} = 0,07 +\dfrac{12,15}{81} = 0,22(mol)\\ m_{ZnSO_4} = 0,22.161 =35,42(gam) \)

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
23 tháng 4 lúc 22:15

nSO2=1,568/22,4=0,07 mol

Zn + 2H2SO4 đ -to--> ZnSO4 + SO2 + H2O

0,07                                0,07     0,07                mol

=>mZn=0,07*65=4,55 g

=>mZnO=16,74,55=12,15 g

nZnO=12,15/81=0,15 mol

ZnO + H2SO4 đ -to--> ZnSo4 +H2O

0,15                                   0,15

=>nZnSO4 =0,15+0,07=0,22 mol

=> mZnSo4=0,22*161=35,42 g

Bình luận (0)
Duy Ank
23 tháng 4 lúc 22:16

a) PTHH: \(Zn+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\xrightarrow[]{t^o}ZnSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\)

                \(ZnO+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2O\)

Ta có: \(n_{SO_2}=\dfrac{1,568}{22,4}=0,07\left(mol\right)=n_{Zn}\) \(\Rightarrow m_{Zn}=0,07\cdot65=4,55\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ZnO}=12,15\left(g\right)\)

b) Ta có: \(n_{ZnO}=\dfrac{12,15}{81}=0,15\left(mol\right)\)

Theo các PTHH: \(\Sigma n_{ZnSO_4}=n_{Zn}+n_{ZnO}=0,07+0,15=0,22\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ZnSO_4}=0,22\cdot161=35,42\left(g\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
23 tháng 4 lúc 22:11

\(a)Cu + 2H_2SO_4 \to CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\\ \) (Phản ứng oxi hóa khử)

\(CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O\\ b) n_{Cu} = n_{SO_2} = \dfrac{0,672}{22,4} = 0,03(mol)\\ \%m_{Cu} = \dfrac{0,03.64}{3,2}.100\% = 60\%\\ \%m_{CuO} = 100\%-60\% = 40\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN