Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

santa
28 tháng 12 2020 lúc 16:33

Gọi CTHH của kim loại kiềm là A

PTHH : \(2A+2H_2O-->2AOH+H_2\)

Theo PTHH : \(n_A=2n_{H2}=2\cdot\dfrac{4,48}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

=> \(\dfrac{15,6}{M_A}=0,4\)

\(\Rightarrow M_A=39\) (g/mol)

Vậy A là kim loại K

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Tuấn
28 tháng 12 2020 lúc 17:02

\(\begin{array}{l} \text{Gọi kim loại kiềm là R.}\\ PTHH:2R+2H_2O\to 2ROH+H_2\uparrow\\ n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\ (mol)\\ Theo\ pt:\ n_{R}=2n_{H_2}=0,4\ (mol)\\ \Rightarrow M_{R}=\dfrac{15,6}{0,4}=39\ (g/mol)\\ \Rightarrow \text{Kim loại kiềm cần tìm là Kali (K)}\end{array}\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
24 tháng 12 2020 lúc 11:38

\(2M+2H_2O\rightarrow2MOH+H_2\)

0,4 mol        \(\leftarrow\)                   0,2 mol

Khối lượng mol của \(M\) là:

\(M=\dfrac{m}{n}=\dfrac{9,2}{0,4}=23\) 

Vậy \(M\) là kim loại \(Na\)

 

Bình luận (0)
YingJun
11 tháng 12 2020 lúc 21:28

a)Gọi A là kim loại cần tìm.

\(n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05mol\)

Ta có PTHH:

\(2A+2H_2O\rightarrow2AOH+H_2\uparrow\)

0,1-----------------0,1--------0,05-----(mol);

Vậy \(M_A=\dfrac{2,3}{0,1}=23\)(g/mol) => A là Na

b) Ta có: \(m_{dd}=2,3+57,8-0,05\cdot2=60g\)

Từ đó suy ra:\(\%C_{NaOH}=\dfrac{0,1\cdot40}{60}\cdot100\%=6,67\%\)

Bình luận (0)
Minh Khánh
24 tháng 10 2020 lúc 20:05

\(n_{Na}=\frac{4,6}{23}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH:

\(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\uparrow\)

0,2mol _________0,2mol___0,1mol

\(\rightarrow V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

Đổi: 500ml = 0,5 l

\(n_{NaOH}=0,2mol\)

\(\rightarrow C_{M_{ddNaOH}}=\frac{n}{V}=\frac{0,2}{0,5}=0,4\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Tran Tuan
14 tháng 10 2020 lúc 21:31

Gọi M là công thức chung của 2 kim loại kiềm, có phân tử khối trung bình là \(\overline{M}\)

Ta có PTHH: \(2M+2H_2O\rightarrow2MOH+H_2\uparrow\)

\(\Rightarrow n_M=2n_{H_2}=2\cdot\frac{3.36}{22,4}=0,3mol\\ \Rightarrow\overline{M}=\frac{m_M}{n_M}=\frac{8,5}{0,3}=28,3\)

\(M_1< \overline{M}< M_2\Leftrightarrow M_1< 28,3< M_2\)

Dựa vào Bảng tuần hoàn ta thấy M1=23 và M2=39 là phù hợp

Vậy 2 kim loại kiềm lần lượt là Na và K

Gọi a, b lần lượt là số mol của Na và K

Ta có tổng khối lượng 2 kim loại: 23a+39b=8,5(1)

Lại có tổng số mol kim loại: a+b=0,3(2)

Giài hệ phương trình gồm (1), (2) ta được: a=0,2mol và b=0,1mol

Vậy \(\%m_{Na}=\frac{0,2\cdot23}{8,5}\cdot100\%=54,12\%\\ \%m_K=100\%-54,12\%=45,88\%\)

Bình luận (0)
Thiện Nguyễn
22 tháng 3 2020 lúc 20:34
https://i.imgur.com/GX8qvP7.jpg
Bình luận (0)
Karik-Linh
22 tháng 3 2020 lúc 20:37

A,N2O5+H2O--->2HNO3

B,Fe2O3+3CO---->2Fe+3CO2

C,2KOH+H2SO4---->K2SO4+2H2O

D3,Ca(OH)2+2H3PO4---->CA3(PO4)2+3H2O

E,4Al+3O2---->2Al2O3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN