Bài 8. Nhiễm sắc thể - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

mọi người ơi giúp mk nhé mk cần gấp lắm mọi người giải chi tiết cho mk hiểu nhé tại mk mới học. Mà mọi người giúp mk nhanh mk cần gấp lắm mới lại các bạn làm ghi rõ bài cho mk để mk bt bài j nha mn cứ giúp mk đi mk cảm ơn mn rất nhiều

Bài1 Có 1 số tế bào sinh dưỡng cùng loài đều Nguyên Phân 3 lần liên tiếp;các tế bào con tạo ra có chứa 3744 NST

a)Xác định số tế bào sinh dưỡng ban đầu

b)Số nhiễm sác thể môi trường cung cấp cho các tế bào sinh dưỡng nói trên nguyên phân(Cho biết loài trên có 2n=78)

Bài 2 Có 2 tế bào sinh dưỡng cùng loài nguyên phân với số lần không bằng nhau và tạo ra tổng số 20 tế bào con .Biết số lần nguyên phân của tế bào 1 nhiều hơn tế bài 2.Các tế bào con chứa tất cả 360 NST.Xác định :

a) Số lần nguyên phân của mỗi tế bào

b)Số NST lưỡng bội của loài

c)Số NST môi trường cung cấp cho mỗi tế bào nguyên phân

Bài 3 Bốn hợp tử của một loài đều thực hiện quá trình nguyên phân .Hợp tử A nguyên phân 1 số lần cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 56 NST đơn.Hợp tử B nguyên phân một số lần cho ra số tế bào con có số NST gấp 4 lần số NST của bộ 2n. Hợp tử C và D cùng nguyên phân cần môi trương cung cấp nguyên liệu tương đương 16 NST đơn .Tổng số NST trong tất cả các tế bào con là 128

a)Tính 2n

b)Tính số lần Nguyên Phân của mỗi hợp tử

c)Nếu các tế bào con sinh ra sau nguyên phân đang ở kì giữa của lần nguyên phân tiếp theo có tất cả bao nhiêu cromatit và bao nhiêu tâm động?

Bài 4 Một tế bào lưỡng bội ruồi giấm nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra số tế bào mới ở thế hệ tế bào cuối cùng với 256 NST ở trạng thái chưa nhân đôi

1)Xác định số đợt phân bào của các tế bào ban đầu

2)Cho rằng các tế bào mới được tạo thành nói trên lại diễn ra 1 đợt nguyên phân tiếp theo . Hãy xác định

a)Số cromatit ở kì giữa của tế bào

b)Số tâm động ở kì giữa và kì sau của tế bào

c)Số NST ở kì sau của tế bào

Bài 6 Trong quá trình nguyên phân từ 1 tế bào ruồi giấm (ở tế bào có 8 NST) tạo ra 8 tế bào mới

a)Xác định số đợt phân bào của tế bào nói trên

b) Ở kì trung gian 8 tế bào trên có bao nhiêu sợi NS,bao nhiêu tâm động ,bao nhiêu cromatit

c)Bước sang kì giữa 8 tế bào trên có bao nhiêu NST kép , bao nhiêu cromatit và bao nhiêu tâm động

Bài 9 Ở 1 loài có bộ nhiễm sắc thế 2n=20

a)Một nhóm tế bào của loài mang 200NST ở dạng sợi mảng . Xác định số tế bào của nhóm Nhóm tế bào khác của loài mang 400 NST kép . Nhóm tế bào đó đang ở thời kì nào của phân bào với số lượng tế bào bằng bao nhiêu . Cho biết diễn biến của các tế bào trong nhóm đều như nhau .

c)Nhóm tế bào thứ 3 của loài trên mang 640 NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào . Cho biết nó đang nằm ở thời ky nào của phân bào . Co biết số lượng tế bào là bao nhiêu

Được cập nhật 14 tháng 2 lúc 20:05 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.