Bài 8. Nhiễm sắc thể

Anh chưa hiểu cách hỏi đề của em lắm

Bình luận (0)
Đức Hiếu
27 tháng 6 lúc 21:17

Gọi số tế bào sinh tinh và sinh trứng lần lượt là a;b

Ta có: $a+b=320$

Mặt khác $4.a.19-b.19=18240$

Giải hệ ta được $a=256;b=64$

a, Số tế bào sinh tinh là 8

Số tế bào sinh trứng là 6

b, Vì các trứng đều được thụ tinh nên $\%H=\frac{64.100}{4.256}=6,25\%$

c, Ta có: $(2^6-1).2n=2394$

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
27 tháng 6 lúc 21:30

Gọi số tế bào sinh tinh là x 

Gọi số tế bào sinh trứng là y

Theo đề bài ta có HPT: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=320\\19\left(4x-y\right)=18240\end{matrix}\right.\)

Giải HPT ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}x=256\\y=64\end{matrix}\right.\)

⇒Số lần NP của tế bào mầm sinh dục đực là 8 lần

Số lần NP của tế bào mầm sinh dục cái là 6 lần

b) H=\(\dfrac{64.100}{4.256}=\dfrac{1}{16}=6,25\%\)

c) Số NST đơn mới tương đương mà môi trường cung cấp cho tb sinh dục sơ khai cái để tạo ra trứng là: =2n.(26-1)

=38.(26-1)

=2394(nst đơn)

 

Bình luận (0)
Sunflower
28 tháng 4 lúc 20:53

a)
bộ NST lưỡng bội của trâu là : 2n(23−1) = 350 => 2n = 50
b)
tb con được tạo ra sau nguyên phân là :8 tb
+) Số tinh trùng được tạo ra là : 32 tinh trùng
+) số nst có trong tinh trùng là : 32.25 = 800 nst
c)
số lượng trâu con được sinh ra từ quá trình trên là : (32.6,25%).50%= 1 (con)

Bình luận (0)
Kieu Diem
24 tháng 1 lúc 20:50
Do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ:Giảm phân tạo giao tử mang bộ NST đơn bội n NST.Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài.Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào (2n NST) giúp cơ thể lớn lên.
Bình luận (0)
︵✰Ah
24 tháng 1 lúc 20:50

Nhờ có quá trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Bình luận (0)
LA.Lousia
24 tháng 1 lúc 21:48

Do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ:Giảm phân tạo giao tử mang bộ NST đơn bội n NST.Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài.Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào (2n NST) giúp cơ thể lớn lên.

Bình luận (0)

a) 4.2n.(21-1)=160

<=>2n=40

- Ở kì trước: Các NST ở trạng thái kép và số NST ở kì này là:

4 x 2n= 4 x 40=160(NST)

b) - Ở kì sau, các NST đều ở trạng thái đơn. Và số NST ở kì này là:

4 x 4n=4 x 80=320(NST)

c) Số TB con sau NP: 4. 21=8(TB)

b) Số NST trong các TB con: 8 x 2n= 8 x 40= 320(NST)

Bình luận (0)

- Những TB có NST ở trạng thái kép đang nằm 1 hàng trên mp xích đạo của thoi phân bào thì đang ở kì giữa NP.

- Những TB có NST ở trạng thái đơn đang phân li về các cực của TB thì ở kì sau của NP.

- Gọi a,b lần lượt là số NST đang ở kì sau và kì giữa của NP, ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=640\\a-b=160\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=400\\b=240\end{matrix}\right.\)

Số TB đang ở kì giữa NP: 240:2n=240:20=12(TB)

Số TB đang ở kì sau NP: 400:4n=400:40=10(TB)

Nếu nhóm TB hoàn tất quá trình NP (1 đợt) thì tạo ra được: (12+10).21=44(TB con)

Bình luận (0)

Số gen con: 3 x 27=384(gen)

Số NST ở thế hệ cuối: 384 x 2n= 384 x 8=3072(NST)

Bình luận (0)
Đạt Trần
24 tháng 1 lúc 20:42

Số gen con là: 3 . 2= 384(gen)

Số NST ở thế hệ cuối ý bạn muốn hỏi là gì ạ? 

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
24 tháng 1 lúc 19:39

Gọi số tế bào là a

Từ đề bài ta có:

a.2k.2n=10944

⇔a.25.38=10944

⇔a=9

Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân là:

9.(25-1).38=10602(NST đơn)

Số tế bào tạo ra sau nguyên phân là:

9.25=288(tế bào)

Bình luận (0)
Quang Nhân
15 tháng 1 lúc 23:21

#TK

1. 1 LOÀI 2n có thể tạo 2n giao tử = 1048576 => n = 20

Vậy 2n = 20

2. Giả sử a là số tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1 ta có:

+ số lượng trứng = a

+ số lượng tinh trùng = 4a

+ trong mỗi trứng và tinh trùng có n=20NST

Ta có : 20×5a = 1600 →a = 16 → số tinh trùng = 6; số trứng = 16

Hiệu suất thụ tinh:

+ Của trứng = 12/16 = 75%

+ của tinh trùng = 12/64 =18,75%

3.

+ 16 tinh bào bậc 1 và 16 noãn bào bậc 1 giảm phân 1 lần => 32 tế bào này có bộ NST nhân đôi 1 lần, môi trương cung cấp số lượng NST = số lượng NST trong 32 tế bào = 32×2n = 1280NST

Bình luận (1)
Trịnh Long
11 tháng 1 lúc 20:41

undefined

Bình luận (5)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN