Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Herera Scobion
11 tháng 12 2020 lúc 21:48

x= vot + 1/2 at2 = -6. 2+ 8.22.1/2 = -4 cm

=> A

Bình luận (0)
phynit
Trung tá -
10 tháng 10 2017 lúc 12:16

< A B O x 1250

Đổi:

\(v_1=54km/h=15m/s\)

\(v_2=18km/h=5m/s\)

\(S=1,25km=1250m\)

Chọn trục toạ độ như hình vẽ.

Chọn mốc thời gian lúc 6h.

a) Phương trình chuyển động của xe A:

\(x_1=x_0+v.t\)

\(x_0=1250\); \(v=-15m/s\) (vì chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ)

\(\Rightarrow x_1=1250-15.t(m)\)

Phương trình chuyển động của xe B:

\(x_2=x_0+v_0t+\dfrac{1}{2}at^2\)

Có: \(x_0=0\); \(v_0=5m/s\); \(a=0,2m/s^2\)

\(\Rightarrow x_2=5.t+0,1.t^2(m)\)

Bình luận (2)
phynit
Trung tá -
10 tháng 10 2017 lúc 12:25

b) Hai xe gặp nhau khi:

\(x_1=x_2\)

\(\Rightarrow 1250-15t=5t+0,1t^2\)

\(\Rightarrow 0,1t^2+20t-1250=0\)

Giải phương trình trên ta được \(t=50s\)

c) Quãng đường xe thứ 2 đi được là:

\(S_2=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2=5.50+0,1.50^2=500(m)\)

d) Vận tốc xe thứ 2 là:

\(v_2=v_0+at=5+0,2.50=15(m/s)\)

e) Khi tắt máy, xe thứ 2 có vận tốc là: \(v_2=15(m/s)\)

Áp dụng công thức:

\(v^2-v_0^2=2aS\)

\(\Rightarrow a = \dfrac{v^2-v_0^2}{2S} = \dfrac{0^2-15^2}{2.150}=0,75(m/s^2)\)

Thời gian xe 2 đã đi là:

\(t_2=\dfrac{v_2}{a}=\dfrac{15}{0,75}=20s\)

Quãng đường xe thứ 1 đi được là: \(S_1=v_1.t_2=15.20=300m\)Khoảng cách hai xe khi xe 2 dừng lại là: \(150+300=450(m)\)

Bình luận (0)
Lam Ngo Tung
13 tháng 10 2017 lúc 22:18

em xin trả lời như sau ạ :

Đổi:

v1=54km/h=15m/sv1=54km/h=15m/s

v2=18km/h=5m/sv2=18km/h=5m/s

S=1,25km=1250mS=1,25km=1250m

Chọn trục toạ độ như hình vẽ.

Chọn mốc thời gian lúc 6h.

a) Phương trình chuyển động của xe A:

x1=x0+v.tx1=x0+v.t

Có x1=1250x1=1250; v=−15m/sv=−15m/s (vì chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ)

⇒x1=1250−15.t(m)⇒x1=1250−15.t(m)

Phương trình chuyển động của xe B:

x2=x0+v0t+12at2x2=x0+v0t+12at2

Có: x0=0x0=0; v0=5m/sv0=5m/s; a=0,2m/s2a=0,2m/s2

⇒x2=5.t+0,1.t2(m)⇒x2=5.t+0,1.t2(m)

b) Hai xe gặp nhau khi:

x1=x2x1=x2

⇒1250−15t=5t+0,1t2⇒1250−15t=5t+0,1t2

⇒0,1t2+20t−1250=0⇒0,1t2+20t−1250=0

Giải phương trình trên ta được t=50st=50s

c) Quãng đường xe thứ 2 đi được là:

S2=v0t+12at2=5.50+0,1.502=500(m)S2=v0t+12at2=5.50+0,1.502=500(m)

d) Vận tốc xe thứ 2 là:

v2=v0+at=5+0,2.50=15(m/s)v2=v0+at=5+0,2.50=15(m/s)

e) Khi tắt máy, xe thứ 2 có vận tốc là: v2=15(m/s)v2=15(m/s)

Áp dụng công thức:

v2−v20=2aSv2−v02=2aS

⇒a=v2−v202S=02−1522.150=0,75(m/s2)⇒a=v2−v022S=02−1522.150=0,75(m/s2)

Thời gian xe 2 đã đi là:

t2=v2a=150,75=20st2=v2a=150,75=20s

Quãng đường xe thứ 1 đi được là: S1=v1.t2=15.20=300mS1=v1.t2=15.20=300mKhoảng cách hai xe khi xe 2 dừng lại là: 150+300=450(m)150+300=450(m)

Bình luận (0)
Đinh Tuấn Việt
3 tháng 7 2016 lúc 11:36

a) 18km/h = 5m/svận tốc của vật sau 3 giây là : \(v_3=5+3a\)

vận tốc của vật sau 4 giây là : \(v_4=5+4a\)

Ta có : \(v^2_4-v_3^2=2as\)

\(\Leftrightarrow7a^2-14a=0\)

\(\Leftrightarrow a=2m\)/s2

b) vân tốc sau 10 giây là : \(v_{10}=5+10.2=25m\)/s 

\(\Rightarrow s=\frac{v_{10}^2}{2a}=156,25m\)

Bình luận (3)
Nguyen Thi Thanh Huong
28 tháng 7 2016 lúc 22:01

A O x

1) Chọn trục tọa độ Ox như hình vẽ, mốc thời gian lúc ô tô xuất phát.

- Phương trình vận tốc: \(v=v_0+a.t\)

Ban đầu, \(v_0=0\)\(a=0,5m/s^2\)

Suy ra: \(v_1=0,5.t(m/s)\)

- Phương trình tọa độ: \(x=x_0+v_0.t+\dfrac{1}{2}a.t^2\)

\(x_0=0\)\(v_0=0\)\(a=0,5(m/s^2)\)

Suy ra: \(x_1=\dfrac{1}{2}.0,5.t^2=0,25.t^2(m)\)

2) Đổi \(v_{02}=18km/h=5m/s\)

a) Phương trình chuyển động của tàu điện là: 

\(x_2=x_0+v_0.t+\dfrac{1}{2}a.t^2=0+5.t+\dfrac{1}{2}.0,3.t^2\)

\(\Rightarrow x_2=5.t+0,15.t^2(m)\)

Ô tôt đuổi kịp tàu điện khi: \(x_1=x_2\)

\(\Rightarrow 0,25.t^2=5.t+0,15.t^2\)

\(\Rightarrow t = 50(s)\)

Vị trí gặp nhau là: \(x=0,25.50^2=625(m)\)

b) Thay \(t=50s\) vào phương trình vận tốc của ô tô và tàu điện ta được:

Vận tốc của ô tô: \(v_1=0,5.t=0,5.50=25(m/s)\)

Vận tốc của tàu điện: \(v_2=5+0,3.t=5+0,3.50=20(m/s)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Dũng
4 tháng 8 2016 lúc 19:48

bucminh

Bình luận (0)
nkoc siêu quậy
9 tháng 8 2016 lúc 10:02

ucche

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN