Bài 10 : Pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

HOC24 CONFESSIONS
Xem chi tiết

Sẽ có 1 hoạt động nhỏ diễn ra vào tối 29 Tết (tối mốt), cụ thể tối mai sẽ bật mí các em hi.

Bình luận (1)
anime khắc nguyệt
6 tháng 2 lúc 20:27

#h24cfs_536

 cũng ước cái này sẽ trở lại để lì xì cho bố mẹ=)))

Bình luận (2)
Pham Minh Tue
6 tháng 2 lúc 21:26

Với 1 lớp phó như vậy, theo quan điểm của em thì chị vẫn nên giữ khoảng cách với chị í đi. Bởi vì loại người như chị í như con rắn độc, có thể dìm mình vào hố đen của xã hội và chị chỉ nên hợp tác với chị í khi cần thiết thôi!

 

Đấy là theo quan điểm của em nên đừng ném đá em nha:)))

Bình luận (1)
k_o_t_en
Xem chi tiết
Phía sau một cô gái
8 tháng 5 2023 lúc 20:22

program BaiTap;

var

      A: array[1..150] of integer;

      N, i, sum: integer;

begin

      write('Nhap so phan tu cua day A (N <= 150): ');

      readln(N);

      for i := 1 to N do

      begin

            write('Nhap phan tu thu ', i, ': ');

            readln(A[i]);

      end;

      writeln('Day so vua nhap la:');

      for i := 1 to N do

            write(A[i], ' ');

      writeln;

      sum := 0;

      for i := 1 to N do

            if A[i] mod 2 = 0 then

                  sum := sum + A[i];

      writeln('Tong cac phan tu chan trong day la: ', sum);

      readln;

end.

Bình luận (1)
camcon
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
7 tháng 7 2021 lúc 6:32

thi theo khối chứ ạ, 3 môn chính là văn toán Anh, và thêm 3 môn khối mình theo nữa

Bình luận (5)
camcon
7 tháng 7 2021 lúc 8:04

Thế thường thường là như nào vậy bạn khi mà thi xong 

Bình luận (0)
camcon
7 tháng 7 2021 lúc 8:05

Thi xong rồi có phải thi tiếp để chọn khối không ạ hay là thế nào ạ 

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
1 tháng 4 2017 lúc 21:08

- Nếu chỉ ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì đất nước khó có thể phát triển trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

- Vì không có hợp tác và hội nhập chúng ta sẽ không tranh thủ được sự giúp đỡ vốn và công nghệ kĩ thuật của các nước, sẽ bị tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực và quốc tế.


Bình luận (0)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 11:11

- Nếu chỉ ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì đất nước khó có thể phát triển trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

- Vì không có hợp tác và hội nhập chúng ta sẽ không tranh thủ được sự giúp đỡ vốn và công nghệ kĩ thuật của các nước, sẽ bị tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực và quốc tế.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:18

- Nếu chỉ ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì đất nước khó có thể phát triển trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

- Vì không có hợp tác và hội nhập chúng ta sẽ không tranh thủ được sự giúp đỡ vốn và công nghệ kĩ thuật của các nước, sẽ bị tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực và quốc tế.


Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
1 tháng 4 2017 lúc 21:21

Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng

STT

Tên điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế về quyền con người

(1)

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

(2)

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

(3)

1

Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

2

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

3

Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường

4

Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

5

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

6

Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản

7

Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

8

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

GỢI Ý LÀM BÀI

STT

Tên điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế về quyền con người

(1)

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

(2)

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

(3)

1

Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

(1)

2

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

(2)

3

Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường

(2)

4

Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

(2)

5

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

(3)

6

Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản

(3)

7

Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

(3)

8

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

(1)


Bình luận (0)
Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 11:12

STT

Tên điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế về quyền con người

(1)

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

(2)

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

(3)

1

Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

(1)

2

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

(2)

3

Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường

(2)

4

Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

(2)

5

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

(3)

6

Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản

(3)

7

Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

(3)

8

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

(1)

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:20

STT

Tên điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế về quyền con người

(1)

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

(2)

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

(3)

1

Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

(1)

2

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

(2)

3

Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường

(2)

4

Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

(2)

5

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

(3)

6

Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản

(3)

7

Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

(3)

8

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

(1)


Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
1 tháng 4 2017 lúc 21:09

STT

Tên điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế về quyền con người

(1)

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

(2)

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

(3)

1

Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

(1)

2

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

(2)

3

Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường

(2)

4

Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

(2)

5

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

(3)

6

Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản

(3)

7

Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

(3)

8

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

(1)


Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:22

Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quốc tế.

- Ở phạm vi khu vực:

+ Tiến trình hội nhập kinh tế bắt đầu khi nước ta trở thành thành viên ASEAN, tham gia Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) từ năm 1995 – thực hiện hội nhập về thương mại trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN.

+ Năm 1998, nước ta trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), kí kết một số hiệp định và thỏa thuận về tự do hóa thương mại và đầu tư với các nước thành viên APEC.

- Ở phạm vi toàn cầu:

+ Đến năm 2008, nước ta đã có quan hệ thương mại với hơn 160 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

+ Tham gia Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), kí kết nhiều hiệp định về hợp tác kinh tế và thương mại với các nước trong Liên minh châu Âu (EU)

+ Gia nhập WTO, nước ta tham gia hàng loạt điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế và trở thành thành viên đầy đủ của cộng đồng kinh tế thế giới.

- Trong quá trình hội nhập, Việt Nam nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết đa phương và song phương, thông qua việc ban hành hệ thống pháp luật để cụ thể hóa các điều khoản của các hiệp định mà nước ta đã kí kết, tham gia.


Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
1 tháng 4 2017 lúc 21:09

- Trong mối quan hệ với các nước láng giềng, Việt Nam đặc biệt quan tâm củng cố, duy trì và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

- Với Trung Quốc, 30/12/1999, Việt Nam kí kết Hiệp ước biên giới trên bộ, ngày 25/12/2000, kí kết Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ.

- Kí kết các hiệp ước hoặc hiệp định về biên giới trên bộ với Lào và Campuchia, trên biển với Campuchia và Thái Lan.

- Nhằm bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, tăng cường tình hữu nghị với các nước láng giềng, năm 2003, Quốc hội nước ta đã ban hành Luật Biên giới quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của công tác lập pháp nước nhà. Luật Biên giới quốc gia là sự ghi nhận về mặt pháp lí cam kết của Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế đã kí với các nước về hòa bình, hữu nghị, láng giềng thân thiện.

- Sau khi kí kết, tham gia điều ước quốc tế, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật để thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong các điều ước quốc tế này.


Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:23

- Trong mối quan hệ với các nước láng giềng, Việt Nam đặc biệt quan tâm củng cố, duy trì và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

- Với Trung Quốc, 30/12/1999, Việt Nam kí kết Hiệp ước biên giới trên bộ, ngày 25/12/2000, kí kết Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ.

- Kí kết các hiệp ước hoặc hiệp định về biên giới trên bộ với Lào và Campuchia, trên biển với Campuchia và Thái Lan.

- Nhằm bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, tăng cường tình hữu nghị với các nước láng giềng, năm 2003, Quốc hội nước ta đã ban hành Luật Biên giới quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của công tác lập pháp nước nhà. Luật Biên giới quốc gia là sự ghi nhận về mặt pháp lí cam kết của Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế đã kí với các nước về hòa bình, hữu nghị, láng giềng thân thiện.

- Sau khi kí kết, tham gia điều ước quốc tế, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật để thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong các điều ước quốc tế này.


Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
1 tháng 4 2017 lúc 21:09

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người.

- 20/2/1990, Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Từ đó, Nhà nước ta đã tiến hành hàng loạt hoạt động cụ thể để thực hiện công ước: 1990 ban hành Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, 1991 ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kèm nhiều văn bản pháp luật mới trong đó có các quy định liên quna đến bảo vệ quyền trẻ em.

- Việt Nam tham gia kí kết nhiều điều ước quốc tết quan trọng khác về quyền con người như: Công ước năm 1966 về các quyền dân sự và chính trị; Công ước năm 1966 về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; công ước năm 1965 về loại trừ các hình thức phân biệt chủng tộc;...


Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:24

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người.

- 20/2/1990, Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Từ đó, Nhà nước ta đã tiến hành hàng loạt hoạt động cụ thể để thực hiện công ước: 1990 ban hành Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, 1991 ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kèm nhiều văn bản pháp luật mới trong đó có các quy định liên quna đến bảo vệ quyền trẻ em.

- Việt Nam tham gia kí kết nhiều điều ước quốc tết quan trọng khác về quyền con người như: Công ước năm 1966 về các quyền dân sự và chính trị; Công ước năm 1966 về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; công ước năm 1965 về loại trừ các hình thức phân biệt chủng tộc;...


Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
1 tháng 4 2017 lúc 21:22

Điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia vì :

- Nội dung của điều ước quốc tế là các quy định về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, là cơ sở pháp lí để thực hiện hợp tác quốc tế có hiệu quả.

- Nôi dung của các điều ước quốc tế xác định rõ mục tiêu hợp tác của các quốc gia trong mỗi lĩnh vực, được thể hiện ở mỗi điều khoản cụ thể. Thực hiện các điều khoản này là thực hiện rõ mục tiêu hợp tác vì sự phồn thịnh và phát triển của mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:24

Điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia vì :

- Nội dung của điều ước quốc tế là các quy định về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, là cơ sở pháp lí để thực hiện hợp tác quốc tế có hiệu quả.

- Nôi dung của các điều ước quốc tế xác định rõ mục tiêu hợp tác của các quốc gia trong mỗi lĩnh vực, được thể hiện ở mỗi điều khoản cụ thể. Thực hiện các điều khoản này là thực hiện rõ mục tiêu hợp tác vì sự phồn thịnh và phát triển của mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế.


Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
1 tháng 4 2017 lúc 21:22

- Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

- Các nước cùng nhau kí kết điều ước quốc tế xuất phát từ lợi ích của mỗi nước, của tất cả các nước trong khu vực và của cả cộng đồng quốc tế, nhằm thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, để cùng nhau sống trong hòa bình, hợp tác vì sự tiến bộ chung.


Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
7 tháng 4 2017 lúc 16:26

- Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

- Các nước cùng nhau kí kết điều ước quốc tế xuất phát từ lợi ích của mỗi nước, của tất cả các nước trong khu vực và của cả cộng đồng quốc tế, nhằm thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, để cùng nhau sống trong hòa bình, hợp tác vì sự tiến bộ chung.


Bình luận (0)