Ngọc Phạm

x1+x2+x3+...+x50+x51=0 và x1+x2=x3+x4=....=x47+x48=x49+x50=x50+x51=1. Tính x50

giúp mik nha mik đag cần gấp


Các câu hỏi tương tự
Lê Ngọc Khôi Nguyên
Xem chi tiết
Lê Hoàng Nguyên
Xem chi tiết
Trần Tích Thường
Xem chi tiết
Lưu Đình Hiệp
Xem chi tiết
knight 08
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Đại
Xem chi tiết
Nguyễn Đặng Quang Minh
Xem chi tiết
Đào Lê Anh Thư
Xem chi tiết
nguyễn mai anh
Xem chi tiết