Ẩn danh

X là hợp chất hữu cơ CxHyOz. Oxi hóa hoàn toàn 0,1 mol X, cho toàn bộ sản phẩm vào nước vôi, thu được 30 gam kết tủa. Đun nóng dung dịch lại thu được tiếp 20 gam kết tủa. X vừa tác dụng với Na và NaOH. Biết 1 mol X tác dụng hết với Na, thu được 0,5 mol H2. Cho X tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ 1:3. Tên gọi của X là


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết