Nguyễn Minh Anh

Với điều kiện tư nhiên  đông nam bộ có thế mạnh để phát triển những ngành kinh tế nào ?

Phạm Hương
10 tháng 5 lúc 21:49

Câu 4(Son Cho A ABC vuông ti A, đường phân các ID DE HC (E in BC ) i đừng thẳng Dễ cắt đường thẳng AB tại E. a) Chung minh BD LCF b) Chứng minh Ff= FCDw i triangle FBF- triangle FDC. c) Tính tỉ số diện tích của SHIID vì AABC bởi AB = 9cmc AC = 12cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
mai trần
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết
Nguyen Nguyen
Xem chi tiết
Mi Mi Lê Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Mi Mi Lê Hoàng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)