Uyen

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n . Tính và in ra màn hình các kết quả sau bằng ngôn ngữ Python : - Số lượng số lẻ từ 0 --> n - Số lượng số nguyên tố từ 0 --> n - Tổng của những số chẵn từ 0 --> n In ra tất cả các số là số chính phương trong phạm vi từ 0 --> n ( nếu có )


Các câu hỏi tương tự
Thùy Trinh Ngô
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Viễn
Xem chi tiết
Đỗ Thị Thên Trúc
Xem chi tiết
Hoàng Anh Quân
Xem chi tiết
Trần Long
Xem chi tiết
Trần Long
Xem chi tiết
Trần nguyên sang
Xem chi tiết
chickendanceneverdie
Xem chi tiết
H dáo
Xem chi tiết