Trúc Nhã

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d=10cm a) Dựng ảnh A'B' của AB. Nhận xét tính chất ảnh của chúng. b) Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh. Cho biết vật AB có chiều cao 2cm


Các câu hỏi tương tự
My Anh
Xem chi tiết
Nam Đinh Nhật
Xem chi tiết
Thùy Trâm
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Locbrr
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Vũ Văn Hoan
Xem chi tiết
Ác Mộng Màn Đêm
Xem chi tiết
ngọc Tiên
Xem chi tiết