Ẩn danh

Vật sáng AB đc đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự f=12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách tháu kính 1 khoảng d=36cm, AB có chiều cao h=4cm. Hãy dựng ảnh A'B' của AB rồi tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.

Để dựng ảnh \( A'B' \) của \( AB \), chúng ta sử dụng quy tắc Gauss cho thấu kính phân kỳ:

\[ \frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \]

Trong đó:
- \( f \) là tiêu cự của thấu kính,
- \( d_o \) là khoảng cách từ đối tượng đến thấu kính (đối với \( AB \) là \( d = 36 \) cm),
- \( d_i \) là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

Từ đó, ta có:

\[ \frac{1}{12} = \frac{1}{36} + \frac{1}{d_i} \]

\[ \frac{1}{d_i} = \frac{1}{12} - \frac{1}{36} \]

\[ \frac{1}{d_i} = \frac{3}{36} - \frac{1}{36} \]

\[ \frac{1}{d_i} = \frac{2}{36} \]

\[ d_i = \frac{36}{2} \]

\[ d_i = 18 \, \text{cm} \]

Điều này có nghĩa là khoảng cách từ ảnh \( A'B' \) đến thấu kính là \( 18 \) cm.

Tiếp theo, để tính chiều cao của ảnh \( A'B' \), ta sử dụng tỉ lệ ảnh hóa:

\[ \frac{h'}{h} = \frac{d_i}{d_o} \]

\[ \frac{h'}{4} = \frac{18}{36} \]

\[ \frac{h'}{4} = \frac{1}{2} \]

\[ h' = 2 \, \text{cm} \]

Vậy chiều cao của ảnh \( A'B' \) là \( 2 \) cm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
be.Xuan
Xem chi tiết
My Anh
Xem chi tiết
Đào Thị Minh Nguyệt 9c
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
My Anh
Xem chi tiết
be.Xuan
Xem chi tiết
Locbrr
Xem chi tiết
Đỗ Thị Minh Ngọc
Xem chi tiết
Đỗ Thị Minh Ngọc
Xem chi tiết
đoàn hà linh
Xem chi tiết