周深-Bigfish

Vật A có khối lượng 1,2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang vs vận tốc 5 m/s , đến va chạm vật B có khối lượng 2 kg đang đứng yên a. Tính động lượng của vật A trước va chạm. b. Sau va chạm vật A vẫn chuyển theo hướng ban đầu vs vận tốc 1 m/s . Xách định độ lớn vận tốc và hướng chuyển động của vật B? Biết hai vật va chạm đàn hồi xuyên tâm.


Các câu hỏi tương tự
Tần Thủy Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Tài
Xem chi tiết
Tần Thủy Hoàng
Xem chi tiết
Bình Hoàng
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết