Hoan La

Trong mặt phảng tọa độ Oxy ,cho hai điểm A(1:1),B(2:-2) và đường tròn (C):(x-1)^2+(y+2)^2=9.hãy viết pt (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vecto AB

07. Trương Quang Hiếu
4 tháng 11 lúc 21:40

vec-tơ: AB =( 1;3)

pt (c) ta có : I (1;-2), R=căn 9=3

T(AB) I ->I ' (x' ;y') -> I'(2;-5)

x'= x+a= 1+1= 2

y'= y+b= -2+(-3)= -5

R'=R=3

-> pt (c'): (x-2)^2+(y-5)^2=3^2=9

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết