lê trần lan anh

Trong câu lệnh lặp: j:=0; For i : =5 to 10 do begin j:=j+ 2; write( j ); end;

Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, giá trị j bằng bao nhiêu?

giải giùm mình nha.cảm ơn


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Py
Xem chi tiết
Quách Công Hượng
Xem chi tiết
An Võ Khánh
Xem chi tiết
Minh Đẹp zai 8/1
Xem chi tiết
Minh Đẹp zai 8/1
Xem chi tiết
SIRO
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)