Alice

tìm số tự nhiên lớn nhất biết rằng khi chia a cho 428 và 708 đều có số dư là 

Alooooooooooooooooooooo có ai khum giúp mình với 

Phùng khánh my
19 tháng 11 lúc 9:50

Để tìm số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn điều kiện trên, chúng ta cần tìm số tự nhiên lớn nhất mà khi chia cho cả 428 và 708 đều có số dư.

 

Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng thuật toán Euclid mở rộng. Bắt đầu với hai số 428 và 708, ta thực hiện các bước sau:

 

1. Tìm ước số chung lớn nhất (GCD) của 428 và 708 bằng cách sử dụng thuật toán Euclid:

   - 708 = 428 * 1 + 280

   - 428 = 280 * 1 + 148

   - 280 = 148 * 1 + 132

   - 148 = 132 * 1 + 16

   - 132 = 16 * 8 + 4

   - 16 = 4 * 4 + 0

 

   GCD của 428 và 708 là 4.

 

2. Sau đó, chúng ta tìm bội số chung nhỏ nhất (LCM) của 428 và 708 bằng cách sử dụng công thức:

   LCM = (428 * 708) / GCD

 

   LCM = (428 * 708) / 4 = 151,704

 

Vậy số tự nhiên lớn nhất mà khi chia cho cả 428 và 708 đều có số dư là 151,704.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Quang Anh
Xem chi tiết
Phạm Đình Sơn
Xem chi tiết
Thương Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Thủy
Xem chi tiết
nguyễn đức an nhật thanh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lê Anh Tú
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
hoàng thị thanh hoa
Xem chi tiết