Pham Trong Bach

Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y = -2x + 21 và đi qua điểm P(3; 10)

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

A. y = 2x + 7          B. y = -2x + 16

    C. y = 3x - 2          D. y = -2x + 3

Cao Minh Tâm
2 tháng 3 2019 lúc 1:58

Đáp án: B (Hướng dẫn. Loại A và C vì hệ số a ≠ -2; kiểm tra trực tiếp B và D).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ma Ron
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Huy Hoàng Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Tú Anh
Xem chi tiết
Trần Mỹ Ngọc
Xem chi tiết