Nguyễn Thanh

Phân tích điều kiện và hiện trạng phát triển công nghiệp khai thác ở nước ta.


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích các thể mạnh tự nhiên và hiện trạng phát triển công nghiệp khai thác than và dầu khí ở nước ta

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích sự phát triển công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu ở nước ta.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích các điều kiện thuận lợi đối với phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta. Tại sao ở các vùng chuyên canh cây công nghiệp thường phát triển công nghiệp chế biến?

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích các điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây công nghiệp ở nước ta. Giải thích tại sao việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp bao gồm cả công nghiệp chế biến là một hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp nước ta.

Hoàng Gia Bảo

Phân tích các điều kiện để phát triển ngành khai thác, chế biến lâm sản và thuỷ điện ở Tây Nguyên

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển khai thác thuỷ sản ở nước ta là:

A. Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt thuỷ sản

B. Tàu thuyền, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hơn

C. Có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm

D. Dịch vụ thuỷ sản và cơ sở chế biến được mở rộng

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hoạt động công nghiệp của Bắc Trung Bộ?

1) Có nhiều hạn chế về điều kiện cơ sở hạ tầng và kĩ thuật.

2) Cơ cấu công nghiệp chưa thật định hình. 3) Cơ sở năng lượng (điện) là ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng.

4) Các khoáng sản crômit, thiếc đã được khai thác ở quy mô lớn.

A. 1.

B. 2.


 

C. 3.

D. 4.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hoạt động công nghiệp của Bắc Trung Bộ?

1) Có nhiều hạn chế về điều kiện cơ sở hạ tầng và kĩ thuật.

2) Cơ cấu công nghiệp chưa thật định hình.

3) Cơ sở năng lượng (điện) là ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng.

4) Các khoáng sản crômit, thiếc đã được khai thác ở quy mô lớn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN