Charlie Puth

 người ta sử dụng bếp than đun sôi 3 lít nước từ 30 c đựng trong một chiến ấm nhôm có khối lượng là 400g .Hãy tính lượng dầu hỏa cần thiết biết hiệu suất của bếp là 35% .Lấy nhiệt dung riêng của nhôm bằng 880J/Kg.K,của nước bằng 4200J/Kg.K,năng suất tỏa nhiệt của than bằng 27.10^6J/Kg


Các câu hỏi tương tự
Lê Quỳnh Chi Phạm
Xem chi tiết
Võ Minh Đức
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Thảo Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Nammm
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết