Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Minh Lệ

- Ngoài bố em, ông bà nội còn sinh ra được những ai?

- Ngoài mẹ em, ông bà ngoại còn sinh ra được những ai?

- Ngoài bố em, ông bà nội còn sinh ra được những ai?

-> Chị gái của bố

- Ngoài mẹ em, ông bà ngoại còn sinh ra được những ai?

-> Cậu Sơn

Bình luận (0)
animepham
26 tháng 5 lúc 8:36

- Ngoài bố em, ông bà nội còn sinh ra được những ai?

=> ông bà ngoại còn sinh ra chị của bố , anh của bố và em của bố 

- Ngoài mẹ em, ông bà ngoại còn sinh ra được những ai?

=> ông bà ngoại còn sinh ra chị của mẹ và  em của mẹ 

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết