biii

Nếu lúc đầu người ta cho một nửa lượng khí lí tưởng đựng trong bình thoát ra ngoài và sau đó đốt nóng lượng khí còn lại đến nhiệt độ cao gấp hai lần nhiệt độ tuyệt đối ban đầu, thì khi đó áp suất trong bình sẽ thay đổi như thế nào sao với áp suất ban đầu?


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một bình chứa khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 40atm. Hỏi khi một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất của nó còn lại trong bình là bao nhiêu? Biết nhiệt độ của bình khi đó là 120C

Hoàng Đức Long

Đun nóng một khối khí được đựng trong một bình kín làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 10C thì người ta thấy rằng áp suất của khối khí trong bình tăng thêm 1/360 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí bằng

A. 1870C

B. 3600C

C. 2730C

 D. 870C

Hoàng Đức Long

Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27 ° C và áp suất 40 atm. Nếu giảm nhiệt độ xuống tới 12C và để một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu ?

Hoàng Đức Long

Một lượng khí  H 2  đựng trong một bình có thế tích 2 lít ở áp suất l,5atm, nhiệt độ là  27 ° C. Đun nóng khí đến nhiệt độ  127 ° C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Tính áp suất khí trong bình.

Hoàng Đức Long

Một bình chứa khí ờ nhiệt độ  27 ° C và áp suất 40atm. Hỏi khi một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất của nó còn lại trong bình là bao nhiêu? Biết nhiệt độ của bình khi đó là  12 ° C.

Hoàng Đức Long

Một lượng khí H2 đựng trong một bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5atm, nhiệt độ là 270C. Đun nóng khí đến nhiệt độ 1270C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Tính áp suất khí trong bình

Hoàng Đức Long

Một bình chứa kín một chất khí ở nhiệt độ  57 ° C và áp suất 30atm. Người ta cho 2/3 lượng khí thoát ra khỏi bình và hạ nhiệt độ xuống còn  41 ° C . Tính áp suất của khí còn lại trong bình. Coi thể tích của bình chứa không thay đổi khi hạ nhiệt độ. Chọn đáp án đúng.

A. 6,98 atm               

B. 10,1 atm               

C. 7,66 atm                    

D. 5,96 atm

Hoàng Đức Long

Một bình chứa kín một chất khí ở nhiệt độ 57°C và áp suất 30atm. Người ta cho 2/3 lượng khí thoát ra khỏi bình và hạ nhiệt độ xuống còn 41 o C . Tính áp suất của khí còn lại trong bình. Coi thể tích của bình chứa không thay đổi khi hạ nhiệt độ. Chọn đáp án đúng.

A. 6,98 atm

B. 10,1 atm

C. 7,66 atm

D. 5,96 atm

Hoàng Đức Long

Hai bình có thể tích V 1 = 40   l í t   ,   V 2 = 10   l í t  thông với nhau bằng một ống có khóa ban đầu đóng. Khóa này chỉ mở nếu p 1   ≥ p 2 + 10 5   P a ; p 1 ,   p 2  là áp suất khí trong hai bình. Ban đầu bình 1 chứa khí ở áp suất p 0 = 0 , 9 . 10 5   P a  và nhiệt độ T 0 = 300 K . Trong bình 2 là chân không. Người ta nung nóng đều hai bình từ T 0  đến  T 0 = 500 K . Tới nhiệt độ nào thì khóa mở? Tính áp suất cuối cùng trong bình 2 ?. Chọn đáp án đúng.

 

A. T m = 593   K ,   p = 0 , 9 . 10 5   P a .                                 

B. T m = 583   K ,   p = 0 , 9 . 10 5   P a .

C. T m = 333   K ,   p = 0 , 4 . 10 5   P a .                               

D. T m = 383   K ,   p = 0 , 6 . 10 5   P a .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN