Lương Xuân An

Nếu andy đi từ điểm a đến điểm b , mỗi bước chỉ có thể đi lên hoặc sang phải . Hỏi có bao nhiêu cách đi ?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thiện Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Trí Đức
Xem chi tiết
Nguyen Vu Phuong Anh (Fs...
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thịnh Đức
Xem chi tiết
Đồng Thị Châm
Xem chi tiết
Tăng Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Trang
Xem chi tiết