Duong Nguyen

Mình cần đáp án vào tối nay Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ B T :1 Which supermarket ............? A. Do you want to go to B. Do you want to go it C. You want to go with D. Do you want to goes B T 2: Where's the chalk ? _ A . It's hers B. It's on the table C. It's of the table D. It's mine B T 3: School children always object to .............. A. Wearing B. Wear C. Have worn D. Wore B T 4: His parents are very proud of his .............( succeed )

Thu Hồng
20 tháng 4 2021 lúc 0:55

1 A. Do you want to go to 

 

2. B. It's on the table 

3. A. Wearing 

4.success


Các câu hỏi tương tự
#Tiểu_Tỷ_Tỷ⁀ᶜᵘᵗᵉ
Xem chi tiết
Phạm Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
lê thị ngọc bích
Xem chi tiết
lê thị ngọc bích
Xem chi tiết
Lê Bảo Ngân
Xem chi tiết
Trần Minh Thư
Xem chi tiết
vuphuongthao
Xem chi tiết
Lam An Nhiên
Xem chi tiết
Hải Đăng
Xem chi tiết