Tuấn Đình

lập công thức hóa học của hợp chất giữa A và B biết hợp chất của A và hydrogen là AH3 hợp chất của Bvà oxygen là BO


Các câu hỏi tương tự
mỹ thuận le
Xem chi tiết
Ngọc Bích
Xem chi tiết
mai Trương
Xem chi tiết
mai Trương
Xem chi tiết
Học Là Chính Chơi Là Phụ
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
nịnh quang vai
Xem chi tiết
Ngọc Hân Lê
Xem chi tiết
Đỗ Văn Nhật Quang
Xem chi tiết
Chí Lâm
Xem chi tiết